Период на провеждане: 2 семестъра (октомври 2008г. - декември 2009 г.)

Организатор: Факултет по педагогика по проект "Професионална квалификация по интеркулутрно образоавние на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОМН, Директори на училища и учители"
(Договор № BG051PO0001/07 - 93./19.06- 2008 г.)
по схема "Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"
по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
на Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН

1 Маргарита Христова Колева
2 Мая Сотирова Сотирова
3 Анастасия Николаева Пашова
4 Димитър Кръстев Димитров
5 Веска Христова Вардарева
6 Траян Александров Попкочев
7 Гергана Христова Дянкова
8 Емилия Димитрова Божкова
9 Христо Василев Патев
10 Мариана Асенова Балабанова
11 Димитър Георгиев Димитров
12 Снежана Атанасова Попова
13 Славейка Милкова Аврам
14 Сашко Кръстев Плачков
15 Стефан Дианов Кинов
16 София Христова Дерменджиева
Последна промяна: 2012-11-28