Специализирани семинари по проект "Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища", финансиран от Европейския социален фонд, ОП "Развитие на човешките ресурси", изпълняван от Дирекция "Политика във висшето образование" към Министерството на образованите, младежта и науката
(м. април -  юни 2010 г.)


Специализиран семинар в областта на политиките във висшето образование - 12.02.2010 г.доц. д-р Добринка Георгиева


Специализиран семинар за Европейската система за трансфер на кредити -
24-25.06.2010 г.Доц. д-р Рая Мадгерова

Доц. д-р Траян Попкочев
Обучение за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища и работа в е-средаСт. ас. Янка Рангелова (12-14.11.2010г.);

Гл. ас. д-р Николай Попов (19- 21.11.2010г.);

Гл. ас. д-р Нонка Обрешкова (19 - 21.11.2010г.);

Ас. Вера Велева (3 - 5.12.2010г.).


Семинар на тема Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност
16-17.12.2010г.Доц. д-р Мая Чолакова

Доц. д-р Димитрина Керина
Семинар на тема Съвременни образователни стратегии и технологии                        10- 11.03.2011 г.Доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова

Доц. д-р Добринка Чанкова
Последна промяна: 2012-11-28