Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Студентите от специалност "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" получават фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии, а така също основни знания по педагогика, психология, методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, и практико-приложни знания, формиращи професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като учители. По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини от областта на математиката, информатиката, информационните технологии, чужд език и спорт. Една част от включените задължителни дисциплини са в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, а останалите  осигуряват подготовката на студентите за придобиване на квалификация "Учител по математика, по информатика и по информационни технологии" (педагогика, психология, методически дисциплини, практики и др.). Голяма част от избираемите дисциплини са свързани с училищните курсове по математика, информатика и информационни технологии, и методите на преподаване. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Курсов отговорник на специалността е доц. д-р Васил Грозданов.