Педагогика на обучението по физика и математика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Завършилите специалността "Педагогика на обучението по физика и математика" следва да знаят да организират и провеждат учебно-възпитателен процес по физика, математика и интегрирани с физиката дисциплини в класните и извънкласните форми на работа и да извършват работа на класен ръководител. При това те трябва да могат да откриват и развиват творчески способности на учениците, необходими за решаване на научни, производствени и други проблеми, да ги ориентират правилно професионално, да развиват у тях практическо-експериментални и интелектуални умения. Тези специалисти трябва още да знаят да провеждат експерименти, да си служат с учебна лабораторна и микропроцесорна техника.