Педагогика на обучението по техника и технологии

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Редовно - 8 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Специалността "Техника и технологии" е създадена  с Постановление № 8 от 28.03.1983 г. на МС в рамките на бившия Трудово-политехнически  факултет към ВПИ - Благоевград. Понастоящем специалността е в структурата на Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски".

Специалността е първата по своята специфика в системата на висшето образование в България, която осигурява комплексна психолого-педагогическа, техническа, технологична и методическа подготовка на студентите за осъществяване на образователната дейност в сферата на технологичното обучение.

Обучението по специалността "Техника и технологии" предоставя добри базови условия за надграждане на подготовката с допълнителни магистърски програми, както от педагогическото направление, така и от техническото, икономическото и информационните технологии.

Учебният план отговаря на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър", съобразен е със Закона за висшето образование,  Наредбата на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, с Инструкция № 2 на МОН за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението в ЮЗУ, Правилника за образователните дейности на ЮЗУ.

Учебният план е с общ хорариум от 2400 часа - 1665 ч. за задължителните и 735 ч. за избираемите учебни дисциплини. В хорариума са включени и формите за практическа подготовка: хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика.

Общият брой на учебните дисциплини и форми за педагогическа практика е 46 - 33 задължителни и 13 избираеми.

Избираемите дисциплини са обособени в 6 модула: Приложни социални науки и дейности; Технически науки; Приложни психолого-педагогически науки и дейности; Специализиращи образователни технологии; Специални методики и Интегративни научни направления. Общият им брой е 28, разпределени по курсове и семестри, от които студентите избират 13 за целия курс на обучение.

Студентите могат да избират факултативни дисциплини през целия курс на обучение от всички дисциплини, изучавани по учебен план на всяка от специалностите в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Обучението завършва с Държавен практико-приложен изпит по техника и технологии и Държавен теоретичен писмен и устен изпит по техника и технологии или Защита на дипломна работа.

Основно обучението се извършва от катедра "Технологично обучение и професионално образование". Включени са дисциплини, водени от преподаватели от Факултета по педагогика и от други факултети - Природо-математически факултет, Технически колеж, Стопански факултет, Правно-исторически факултет.