Приложна лингвистика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

В специалността Приложна лингвистика се подготвят бакалаври - преводачи по първи и втори чужд език с професионална квалификация, която им позволява да се реализират във всички области, изискващи съответното филологическо образование: учители по чужди езици в средното училище; преподаватели по чужди езици във висшите училища; сътрудници в научни институти, библиотеки, архиви; журналисти в печатните и електронни медии; преводачи в сферата на бизнеса и на държавната администрация; преводачи и редактори в издателства и др.

Обучението е с продължителност 4 години и включва придобиването на теоретични знания и практически умения в областта на историята, съвременното състояние и функциониране на изучаваните два чужди езика и литератури.

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност Приложна лингвистика имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - след завършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.

Обучението завършва с държавен изпит по първия и втория чужд език или със защита на дипломна работа по първия чужд език и държавен изпит по втория чужд език, или със защита на дипломна работа по втория чужд език и с държавен изпит по първия чужд език.

След допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс и положен практико-приложен изпит, студентите придобиват и професионална квалификация "учител по чужди езици".