Приложна лингвистика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

В специалността "Приложна лингвистика" се подготвят бакалаври - преводачи по първи и втори чужд език с професионална квалификация, която им позволява да се реализират във всички области, изискващи съответното филологическо образование: учители по чужди езици в средното училище; преподаватели по чужди езици във висшите училища; сътрудници в научни институти, библиотеки, архиви; журналисти в печатните и електронни медии; преводачи в сферата на бизнеса и на държавната администрация; преводачи и редактори в издателства и др.

Обучението е с продължителност 4 години и включва придобиването на теоретични знания и практически умения в областта на историята, съвременното състояние и функциониране на изучаваните два чужди езика и литератури.

Възможните езикови комбинации са следните:

  • английски език и френски език
  • английски език и немски език
  • английски език и гръцки език
  • английски език и руски език
  • английски език и чешки език (ново)
  • английски език и хърватски език (ново)

Кандидатите следва да владеят първия чужд език (английски) на ниво минимум В1 по Европейската езикова рамка, а обучението по втория чужд език започва от нулево ниво.

Кандидатстването за специалността е възможно или с полагане на кандидатстудентски изпит по английски език (с по-голяма тежест при балообразуването), или по документи с оценката от държавния зрелостен изпит по английски език.

Обучението завършва с държавен изпит по първия и втория чужд език или със защита на дипломна работа по първия чужд език и държавен изпит по втория чужд език, или със защита на дипломна работа по втория чужд език и с държавен изпит по първия чужд език.

След допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс и положен практико-приложен изпит, студентите придобиват и професионална квалификация "учител по чужди езици".

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност "Приложна лингвистика" имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - следзавършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.