Български език и чужд език

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

Завършилите специалността "Български език и чужд език" се подготвят за реализация предимно в сферата на образованието като учители по български език и литература и по чужд език. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по български език и по чужд език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на чужд език: научни институти, средства за масова информация, издателства, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и пр.

Завършилите специалността " Български език и чужд език"поллуачават образователен минимум в областта на:

 • старобългарския и съвременния български език, неговата история, българския фолклор и етнология, съвременното състояние на езика, правописните и правоговорните му особености и редактирането;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната и западноевропейската литература;
 • съвременния чужд език и културната история и литературата на страната на изучавания език;
 • редактирането, анотирането, реферирането, публичната речева изява на български и на чужд език в писмена и устна форма и превода от чужд на български език и обратно;
 • съвременните методи на обучението по български и по чужд език и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

В резултат на обучението си в специалността " Български език и чужд език " студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на българското и чуждоезиковото езикознание и литературознание, както и на методиката на обучението по български език и литература и по чужд език:

 • за прилагане на филологическото си познание в други (исторически, културни и социални) науки;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от чуждия на български език и обратно;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове на български и на чужд език;
 • за публична речева изява в писмен и устен вид на български и чужд език;
 • за прилагане на интердисциплинарни подходи към езиковите и литературните факти;
 • за самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото и чуждоезиковото обучение;


за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления.