Английски език и етнология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

Завършилите специалността Английски език и етнология се подготвят за реализация във всички сфери на обществения живот, където се изисква етноложко образование: музеи, етнографски центрове, агенции за културен туризъм, висши училища, неправителствени организации, експерти по етничните и религиозните въпроси в областните и общинските администрации, средства за масова информация и др. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по английски  език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на английски език: изследователски институти, преводачески и туристически агенции, неправителствени фондации, маркетингови отдели на български и чуждестранни фирми и пр. Учебният план предвижда изучаване на английски като първи чужд език и избираем балкански или славянски език като втори.

Завършилите специалността Английски език и етнология получават образователен минимум в областта на:

  • етнологията и антропологията, фолклористиката, социологията и историята;
  • етнолингвистиката и социолингвистиката;
  • съвременния английски език и културната история и литературата на страната на изучавания език;
  • специализирания устен и писмен превод от и на английски  език;
  • съвременните методи, прилагани в областта на етноложкия и лингвистичния анализ, архивистиката и компютърната обработка на емпиричните данни;
  • самостоятелната си професионална квалификация;
  • организирането и провеждането на научно- и теренноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността "Английски език и етнология" могат да придобият и допълнителна професионална квалификация "Учител по английски език".