Английска филология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

В специалността Английска филология се подготвят бакалаври по английска филология с професионална квалификация, която им позволява да се реализират във всички области, изискващи съответното филологическо образование: учители по английски език в средното училище; преподаватели по английски език и литература във висшите училища; сътрудници в научни институти, библиотеки, архиви, музеи; журналисти в печатните и електронни медии; преводачи в сферата на бизнеса и държавната администрация; преводачи и редактори в издателства и пр.

Обучението в бакалавърската степен е с продължителност 4 години и включва придобиването на теоретически и практически знания и умения в областта на историята и съвременното състояние на английския език, английската и американска литература.

Предвидено е обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след придобиването на степента "бакалавър". Обучението по магистърската програма е с продължителност не по-малко от една година и включва специализирана научна подготовка.

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност Английска филология имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - след завършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.

Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" завършва със задължителен писмен държавен изпит по английски език и литература и устен държавен изпит по английски език и литература или защита на дипломна работа.

След допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс на обучение и положен практико-приложен интегрален държавен изпит, студентите придобиват и професионална квалификация "учител по английски език".