Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия се подготвят за преподавателска, научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политическа и философска литература към библиотечни и издателски центрове.

Специалността Философия дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като политика, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация бакалавър по философия, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студентите трябва да овладеят понятийния апарат, методологичния подход и основните знания в областта на:

- история на античната и съвременна философия;

- логика, етика, естетика, онтология, гносеология;

- социална философия, философия на историята, антропология, философия на науката;

- усвояване на съвременен чужд език.

Завършилият специалността философия трябва да умее:

- да прилага придобитите знания в конкретната си дейност;

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции, да ги анализира и да  предлага еврастични, теоретични практични решения.