Физика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Специалността "Физика" с образователно квалификационна степен "бакалавър" е класически университетски тип специалност  със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя специалисти от професионално направление физически науки с квалификационно наименование физик, които умеят да прилагат физиката в научноизследователската и  широк кръг приложни дейности. Студентите, завършили степента "бакалавър" получават теоретически и приложни знания по основни физически и математически дисциплини, което им дава възможност за добра професионална реализация, също така да продължат образованието си в образователно-квалификацонна степен "магистър". Учебният план на степента "бакалавър" е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни физични направления и тяхното приложение в други науки и в производството.

Завършилите специалност "Физика" притежават необходимите знания и умения за провеждане на  експериментални и теоретични изследвания по съвременни и перспективни направления на фундаменталната и приложна физика,  да умеят да работят с прибори и апарати за приложни изследвания, да организират комплексни изследвания и производства в различните направления на физиката, естествените науки  и отрасли на икономиката, които използват физични методи.