Европеистика

Форма на обучение / Информационен пакет

 • Редовно - 8 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

Анотация

В специалност "Европеистика" се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Учебните дисциплини, включени в учебния план на специалност "Европеистика" позволяват придобиването на образователно-квалификационната степен "бакалавър". Обучението се изгражда върху основата на четири научни направления: история, политически науки, право, икономика, както и засилено изучаване на чужд език.

В учебния план са включени дисциплини, които обогатяват подготовката на специалистите по европеистика с необходимите специални международноправни, юридически, политически, исторически, икономически и езикови знания и умения и разширяват кръга на сферите, където завършилите могат да се реализират като добри специалисти. Изучават се и допълнителни дисциплини, които имат отношение към подготовката на управленски кадри както за външно­политическата и международната дейност, включително и за международните икономически отношения, така и за работа в държавни и общински администрации (напр. по усвояване на европейски фондове). Това е израз на общия стремеж обучението във факултета да се извършва по актуални и перспективни учебни планове.

В процеса на обучение се включва учебна практика в Министерство на външните работи и/или други държавни институции. Бакалавърската степен на специалност "Европеистика" се придобива след полагане на теоретичен държавен изпит по специалността и държавен изпит по чужд език. Интердисциплинарният характер на специалността дава възможност на завършилите да се развиват в различни области на обществения живот - в български държавни и международни институции, неправителствени организации и др.

Завършилите бакалавърска степен по европеистика придобиват знания и практически умения, необходими за ефективно професионално развитие в глобализиращия се свят:

- за основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката;

- за основните направления в теоретичните школи на международните отношения;
- за основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход;
- фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика,
- знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство;

- знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз,
-формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и
неправителствени организации;

- възможност за задълбочаване на знанията във втория цикъл (магистърска степен) на висше образование с широк избор на магистърски програми: по международни отношения, политология, журналистика, връзки с обществеността и др.

Завършилите специалност "Европеистика" могат да работят във всички звена и институции по проблемите на европейските въпроси, международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:

- специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;

- служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина - посолства, консулства,
културни служби и др.;

- референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
- изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;

- външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;

- специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие

- специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения.

Учебният план на специалност "Европеистика" съдържа следните основни дисциплини:

 • История на международните отношения;
 • Теория на международните отношения;
 • Политология;
 • Политическа история на Европа и САЩ;
 • Политическа история на балканските държави;
 • Административно право
 • Международни икономически отношения;
 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Политическа система на Европейския съюз;
 • Европейски международни организации;
 • Международно публично право;
 • Дипломатическо и консулско право;
 • История на европейската идея и европейската интеграция;
 • Eвропейският съюз в системата на международните отношения;
 • Външнополитически анализ и прогнозиране;
 • Институции и вземане на решения в Европейския съюз;
 • Право на Европейския съюз;
 • Решаване на конфликти - европейският опит;
 • Защита правата на човека;
 • Европейската система за сигурност - международни и регионални аспекти;
 • Общи политики на Европейския съюз;
 • Европейско митническо право.