Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на студентите от специалност "Политология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на обществена, проучвателна, публицистична, административна и други специализирани дейности, свързани с политическата сфера. Придобилият квалификация "Бакалавър" по Политология трябва да притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, да се ориентира свободно в информацията за световната политика и международните отношения като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по Политология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Студентите, след обучението си в специалност "Политология" биха могли да работят като: професионални политици; служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт, както и в органите на местното самоуправление; политически анализатори в печатните и електронните медии; служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи; консултанти в рамките на частния сектор.