Психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Към настоящия момент обучението по специалност "Психология" се провежда по бакалавърска и магистърска програма в редовна и в задочна форма на обучение. Същевременно се реализира и обучение по третата степен "доктор".

Целим обучението в катедра Психология да подготвя кадри, които притежават научни знания за компонентите на човешката психика, за методите и техниките при извършване на психо-диагностична, психо-прогностична, и психо-консултативна дейност. Да притежават широки познания за съвременни теоретични конструкти в  закономерностите на психичния живот на човека, да познава механизмите, свързани с формиране на личността - при различни възрастови периоди, обществени условия и при различни социални ситуации както и да притежават задълбочени знания за психичните особености и проблеми на дадена социална група от хора (работещи в областта на образованието, правораздаването, здравеопазването, в сферата на управлението и др.). Същевременно трябва да формират у себе си комплекс от професионално значими умения за психодиагностика и психопрофилактика, за подготвяне на публикации, организиране на научни форуми, за работа в екип и др. с цел прилагане на знанията в социалната практика.