Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите в специалност "Социология" получават познания във фундаментални  общосоциологически и частни социологически дисциплини като: история на социологията, количествени и качествени методи в социологията, социална статистика, социология на образованието, социология на политиката, социология на културата, социология на религиите, социология на рекламата, социология на отклоняващото се поведение, етносоциология, евроинтеграция, модерна демокрация мн. др.

Характерно за обучението по социология в ЮЗУ "Н. Рилски" е въвеждането на практическо обучение,  летен социологически стаж, който се осъществява в Териториалното Статистическо Бюро, Благоевград и в други регионални статистически бюра. Чрез него студентите получават практически умения за събиране и анализ на емпирична социологическа и статистическа информация.

Спецификата на специалността, съчетана оптимално със съответните личностни качества позволява успешна реализация в престижни сфери на обществените отношения и йерархия, като:   държавни и обществени институти,  учреждения и организации,  социална политика,  бизнес, медии, политика,  политически и международни отношения и др.

Студентите, завършили "Социология", са специалисти, които могат да анализират функционирането на основни компоненти в обществената система. Същевременно те са подготвени за научно-изследователска, политическа, журналистическа, административна и друга специализирана дейност, като социолози към фирми, медии, библиотечни или издателски центрове.