Целеви групи: учители от всички образователни степени и по всички учебни предмети, директори, педагогически съветници, социални работници и др.

Хорариум: от 16 до 80 часа

Удостоверяване на обучението: сертификат

Наименование на курса / ръководител

Хорариум

Тематична рамка

Подготовка на учители за получаване на квалификационна степен

30 ч.

Научното изследване като форма на познавателна дейност - методологическа рефлексия на изследователя; научното познание сред другите форми на отразяване на педагогическата действителност. Методологически характеристики на педа-гогическите изследвания - научен проблем; тема, обект и предмет на изследването; теза и хипотеза; цел и задачи; новост и значение за науката и практиката. Планиране, организация и провеждане на емпирични изследвания - концепция; орга-низация, етапи и провеждане на изследването; Представяне и анализ на резултатите от емпиричните изследвания - пред-ставяне на резултатите; математико-статистически анализи; ем-пиричен анализ; теоретичен анализ. Внедряване на резултати-те от изследванията в училищната практика - същност на внедряването в учебно-възпитателната практика; опитната и из-следователската работа на учителите като ефективна форма на внедряване; изграждане на система за внедряване. Методи за научно изследване в педагогическата теория и практика - теоретични методи; емпирични методи; педагогическо наблюде-ние и експеримент; анкета; метод на експертната оценка; метод на моделирането; методи от други науки. Тестирането като метод за научно изследване в спортната наука - теория на тестуването - определения, видове; особености при приложе-ние на тестовете за научен контрол в педагогическите изслед-вания; критерии за информативност - надеждност, валидност, обективност, стандартност; количествени методи за определяне на статистическите параметри. Разработване и оформяне на научен труд - основни характеристики и особености при разработването на реферат, курсова работа, дипломна работа, дисертация; структура и оформяне на научната разработка; Критерии и показатели за оценка

Експериментално-опитната работа на учителя

16 ч.

Указания за разработване и защита на дипломна работа. Модел на експериментално-опитната работа. Мотиви за избор на тема на дипломната работа. Структура и съдържание на дипломната работа: представяне на основната идея, логика и представяне на целеполагащата част, опитно-изследователска работа (психолого-педагогически експеримент), оформяне на изводите. Работа с литературните източници и документите - последова-телност и правила. Приложения към дипломната работа - крите-рии за подбор и начин на представяне. Процедура на защитата: структура на експозето, съдържание на рецензията, правила за поведението пред държавната изпитна комисия.

Учителят като мениджър на класа

24 ч.

Цел на обучението е осмисляне мястото на мениджмънта на класа в управлението на образованието и изграждане на компетентности за ефективен мениджмънт на класа в унисон с актуалните образователни тенденции и за умело съвместяване на педагогическия и управленския процес, осъществяван от учителя в условията на субект-субектни взаимоотношения в клас; разглежда се учителят като мениджър на класа, класният ръководител като ефективен мениджър; мениджмънт на класа като учебна и работна среда; решават се редица практически задачи в условията на интерактивност.

Училищното законодателство - тенденции и противоречия

30 ч.

Теоретични основи на образователната политика; Научен статут на училищното законодателство; Публична образователна адми-нистрация - същност, основни характеристики, функции, видо-ве; Правни основи на организация и заплащане труда на педа-гогическия персонал; Основни положения в нормотворческата дейност; Международното право и отражението му върху българското училищно законодателство.

Портфолиото на учителя и учениците

16 ч.

Същност и значение на порт-фолиото като средство за само-представяне, оценяване и усъвършенстване. Форми и специ-фика на портфолиото на училището и на класа. Индиви-дуалното портфолио на учителя и на отделните ученици.

Неформалното образование в училище

24 ч.

Цел, съдържание, процес и фор-ми на неформалното образова-ние. Функционалната грамотност и неформалното образование на ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Варианти на съпътстващо, подпомагащо, допълващо, продължаващо, компенсаторно и алтернативно образование. Учителят като консултант.

Реформаторската педагогика и съвременното европейско образование

24 ч.

Възникване и развитие на реформаторската педагогика. Педагогически системи на представителите на нетрадиционната педагогика. Съвременни алтернативни педагогически движения. Движение за защита на правата на децата. Типология и реформи в европейското образование.

Валдорфска педагогика

16 ч.

Философски и антропологични основи на педагогиката. Рудолф Щайнер - основоположник на валдорфската педагогика. Исто- рия на възникване и развитие и особености на валдорфската педагогика. За принципите на педагогическа дейност. Органи-зация на валдорфското училище. За връзките на училището с живота.

Взаимодействие между училището, семейството и общността

30 ч.

Семейство - училище - общност: схващания и параметри на взаимодействието; Функционална насоченост, компоненти и детерминираност на взаимодействието между семейството, учи-лището и общността; Педагогически условия за оптимизиране на взаимодействието между семейството, училището и общ-ността; Стратегии за съгласуваност и координация на взаимо-действията; Форми на взаимодействията семейство - училище - общество; Модели на взаимодействието между семейството, училището и общността.

Семейно консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и юношите

30 ч.

Същност и теоретични основи на семейното консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и юношите: Основни подходи в семейното консултиране; Специфика на консултативния процес в училищна среда; Консултативни умения; Основни области на семейното консултиране; Особености на семейното консултиране в детството и юношеството. Технологични аспекти на семейното кон-султиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и юношите. Програма за развитие на умения за семейно консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и юношите.

Теория и методика на педагогическото консултиране

30 ч.

Консултирането като форма за организация на педагогическия процес - роля и значение. Цели и задачи. Видове консултиране. Процес на консултиране. Основни подходи, етапи и техники в консултационната дейност. Водещи консултативни умения у педагога. Консултиране и психотерапия.

Семейно възпитание и консултиране

16 ч.

Семейството като възпитателна общност. Тенденции в развитие-то на съвременното семейство. Типове семейни взаимоотноше-ния и възпитателния им ефект. За погрешните възпитателни стратегии в семейството. Типология на трудните семейства. Форми на връзка и сътрудничество между семейството и училището. Консултирането като форма на педагогическо взаимодействие. Първи прием за педагогическо консултиране. Специфика на консултативната работа с родителите. Консулти-ране на деца и юноши, отглеждани в институции. Как да работим с родителите. Етапи на педагогическото консултиране. Индивидуални и групови техники на семейно консултиране.

Образователно и професионално ориентиране на учениците

30 ч.

Възникване и развитие на системите за образователно и профе-сионално ориентиране. Нормативна база и институционализи-ране. Трудът и историческата еволюция на професиите. Про-фесиология, професиография, професиограми - социограми, психограми, медикограми. Изследване на интересите и предпочитанията на учениците към конкретни видове дейност. Дуалистичен характер на системата за образователно и профе-сионално ориентиране на децата и подрастващите в България. Иновации в системата за образователно и професионално ориентиране.

Идентификация и развитие на надарените деца

45 ч

Целта на обучението е чрез разработен технологичен модел на основата на хуманистичната парадигма да бъдат изградени компетентности у учителите за определяне признаците на нада-реността, способностите и таланта; диагностициране на надаре-ните деца, техните общи и специални способности с различни методики; развитието на надарените деца с подходящи техники и процедури, стратегии, методи за евристично мислене и разно-образни технологии в урока, в извънкласната и извънучилищ-ната дейност. За целта обучаваните се включват в индивидуал-ни и групови тренинги за поетапно изграждане на посочените компетентности.

Интерактивните методи в обучението

24 ч.

Целта на обучението е да се обхване проблемът за интерак-тивните методи на обучение в европейското образователно пространство; признаци и инструменти на интерактивното взаимодействие; характеристика на отделните интерактивни методи на обучение; създаване на интерактивна образователна среда; предпоставки за ефективност на интерактивните методи в учебно-възпитателния процес; дидактико-методически изисква-ния при организирането на интерактивното обучение; при-ложни аспекти на интерактивните методи на обучение и възпи-тание.

 

Интерактивните методи в обучението по математика

24 ч.

Същност на интерактивните методи. Приложение на интер-активните методи при усвояването на аритметични знания, при усвояването на геометрични знания и при овладяване от учени-ците на умения за решаване на текстови задачи.

Екологическият подход в познавателното съдържание по запознаване на децата с околната действителност

30 ч.

Парадоксите на екологическото възпитание. Същност на еколо-гическия подход: теоретични и практически аспекти. Педагоги-ческа технология за прилагане на екологичния подход към раз-работването на познавателното съдържание по запознаване с околната действителност (правила и алгоритъм за изработване на план-конспект на педагогически ситуации)

Добри Европейски практики за работа с деца и ученици със СОП

40 ч.

Специалното образование в европейското законодателство; Европейският опит за използва-не на иновационни подходи и нетрадиционни методи в работа с деца и ученици със специални образователни потребности; Европейският опит за работа със семействата на ДСОП и др.

Ресурсно подпомагане при деца и ученици със СОП

40 ч.

Интегрирано/включващо обучение/образование на деца и уче-ници със СОП; Корекционно-компенсаторна и развиваща ра-бота с деца и ученици със СОП - особености, форми, средства; Индивидуални програми за обучение и развитие; Артпедагогика в корекционно-развиващата дейност с деца със СОП и др.

Работа с деца и ученици с хипер-кинетичен синдром (хиперактивни деца)

30 ч.

Хиперактивност - същност, особености, причини за възниква-не; Деца с хиперкинетичен синдром - идентификация, крите-рии; Хиперактивното дете по време на урока/ занятието; Стратегии на работа с хиперактивни деца и др.

Обучение на деца с множество увреждания

40 ч.

Специални технически средства. Психологическа и педагогическа характеристика.

Невербално педагогическо общуване

40 ч.

Български жестов език и дактил. Език на тялото.

Електронни образователни ресурси

16 ч.

Електронно обучение и електронни образователни ресурси (ЕОР). Програмиране на учебното съдържание - платформи и технологии за електронно обучение. Използване на ЕОР в съвременната практика на обучение в началните класове. Отношение на учителите към разработването на ресурсни учебни материали. Роля на конструктивния подход при използването на съвременните информационни технологии. Нормативна база на електронното интегрирано обучение. Електронните учебници и техните функции в образователния процес. Електронно портфолио на ученика. Електронните тестове. Работа с програмите МS Photo Story и Wink за под-готовка на учебни ресурсни материали.

Мултимедийни среди за разработване на дидактически материали

16 ч.

Системи за изготвяне на интерактивни материали, за презенти-ране на нагледни материали в образователния процес. Работа с програмата "Power Point" по създаването на мултимедийни пре-зентации. Изисквания към презентациите. Използването им в уроците от различен тип в педагогическата практика, в система-та на факултативното обучение, в системата на интегрираното обучение.

Разработване и управление на образователни проекти

 

40 ч.

Проект, видове проекти; Образователни програми; Практически мениджмънт на образователния проект; Организационни умения за администриране и управление на ресурсите; Формиране на екип за проектна работа; Публична комуникация при проекта; Мониторинг, оценка и контрол, отчитане на проекта.

Практикум за разработване и управление на проекти

24 ч.

Практическо разработване на проекти в областта на образо-ванието. Запознаване с донорски програми в областта на култу-рата, образованието и интеграцията на малцинствени групи.

Проектно-базирана учебна дейност

30 ч.

Методът на проектите в контекста на новите педагогически реалности; Проектно-базирана учебна дейност в условията на сътрудничество; Дидактически характеристики на проектната учебна дейност; Проектно-базирана учебна дейност в различни-те образователни степени; Методът на проектите в условията на класно-урочната система. Синергетичен вариант на проектно-базирана учебна дейност.

Логически методи при обучението в началните класове

16 ч.

Формиране на съвременна култура на умствения труд като елемент от научната организация на педагогическия труд. Раз-витие на интелектуалните умения на учениците в процеса на обучение. Роля на съвременните когнитивни технологии в обра-зованието.

Психостимулиращи и психо-терапевтични методи, похвати и техники в образователния процес

30 ч.

Неуспехите на учениците в обучението и тяхното преодоляване. Същност и специфика на психо-терапевтичната технология при обучението на учениците. Индивидуални и групови методи за психотерапевтично повлияване.

Обяснението на учебния материал и научното познание в образователния процес

16 ч.

Гносеологическо обосноваване на обучението. Характеристика на емпиричното и теоретичното равнище на обучение. Грешките и несъвършенствата, отклоненията в познавателната дейност на децата. Обяснението като метод за формиране на научни понятия в обучението. Разновидности на обяснението - класификации. Обяснителни стратегии и похвати за обяснение.

Техники за сис-тематизиране на учебния материал в процеса на обучение

16 ч.

Интеграция и систематизация. Същност и специфика на систе-матизацията на учебния материал в обучението. Системати-зацията в интелектуалното формиране на личността. Похвати и техники за систематизация на учебното съдържание.

Подвижната игра като основно средство на физическото възпитание на 3-10 годишни деца

30 ч.

Теоретични основи на подвижните игри - явление, същност, произход, класификация. Организационно-методически основи - подбор и подготовка за провеждане; методически указания за преподаване; подвижните игри в различните части на урока. Полифункционална характеристика на подвижните игри - подвижните игри и целенасочено развитие на двигателните ка-чества - бързина, сила, издръжливост, ловкост; подвижните игри в двигателното обучение; подвижните игри и натоварва-нето в заниманията по физическо възпитание и спорт. Морфо-функционално въздействие на подвижните игри - за физическо, двигателно и функционално раз-витие и усъвършенстване

Учебното съдържание по Роден край в първи клас

75 ч.

Тематична поурочна разработка на познавателното съдържание с прилагането на следните подходи: концептуално-дейностен, екологосъобразен, културосъобразен, исторически, дейностен, личностно-ориентиран, субектно-ориентиран. Разработките са в рамките на следния структурен модел: цел на урока, основни и допълнителни задачи, очаквани резултати, предварителна подготовка на учителя, предварителна подготовка на учениците, примерни материали за онагледяване на урока, допълнителна литература за учителя, примерен ход на урока. Курсът е с приложен характер и дава възможност за незабавно и чувствително повишаване на качеството на педагогическата практика.

Гражданско образование в предучилищна и начална училищна възраст

16 ч.

Гражданско образование - проблеми, принципи, правила за ра-бота. Семейството - брак, дом, живот, защита. Детската градина и училището. Малката общност - етноси, екология, култура, права, защита.

Интеркултурно образование

24 ч.

Етнокултурни изследвания на различни етнически и рели-гиозни групи. Възможности за използване на етнокултурното различие в заниманията в ДГ и НУ.

Социализация на децата в различни етнокултурни групи.

16 ч.

Характеристики на първичната социализация на деца от раз-лични етнокултурни и религиозни групи.

Етнокултура и екологическо възпитание

30 ч.

Теоретични основи на концепцията за взаимовръзката между етнокултурната и екологическото възпитание. Изследване на етнокултурната среда на съвременното българско дете. Етнокултурните поетични възгледи за природата и тяхното присъствие в педагогическия процес в детската градина. Педагогически условия за етнокултурната идентификация на детето от предучилищна възраст Етнокултурни фактори, протекциониращи или противодействащи на еколого-съобразното възпитание. Формиране на екологически представи за етнокултурната ценност на представителите на другите етноси и човешки раси.

Мултикултурната класна стая

16 ч.

Културна диференциация в обучението. Особености на работата с деца от различни малцинствени групи. Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда

Ромска култура и идентичност

16 ч.

Етническа идентичност. Популяризиране на ромската културна идентичност и възможностите да се използва в педагогическото взаимодействие в ДГ и НУ.

Обучение в билингвална среда

16 ч.

Многоезиковост и междукултурност. Европейската езикова по-литика. Езикови права в образователната сфера. Билингвизмът като явление. Видове билингвизъм. Интерференция при обучението по български език в условия на билингвизъм. Подходи в обучението на деца билингви.

Превенция на проблемното поведение в детството и юношеството

30 ч.

Същност и специфика на превенцията на проблемното детско и юношеско поведение, Методологическа рамка, Терминологич-ни уточнения, Основни подходи в превенцията на проблемното поведение на децата и юношите; Приоритетни области и акценти в превантивната дейност; Основни модели на превенция на проблемно детско и юношеско поведение. Програми за превенция на проблемно детско и юношеско поведение.

Девиантно поведение и корекционни стратегии и практики

30 ч.

Корекционната педагогика в системата на науките за човека. Възникване и развитие. Основни положения и принципи на корекционно-педагогическата дейност. Същност и етиология на девиантното поведение. Типология на девиантното поведение. Характеристика на формите на зависимо и агресивно поведение при децата и юношите. Нетрадиционни подходи при възпитава-нето на "трудни" деца и подрастващи (с вътрешни, външни конфликти и неблагополучия в развитието). Делинквентното по-ведение като обект на изследване от корекционната педагогика. Роля на възрастовия подход в корекционно-педагогическата дейност. Профилактика и корекция на неадекватното поведение в педагогическия процес.

Педагогическа конфликтология

40

Конфликтите в предучилищна и начална училищна възраст: същност, причини, симптоми, класификация. Психолого - конфликтологически аспекти на взаимоотношенията "педагог-дете". Формиране на навици у децата за ефективно поведение в конфликтна ситуация и конструктивно разрешаване на конфликти. Игрови техники и интегрални технологии за управление на конфликти.

Работа с деца с проблемно поведение

60

Методи за модификация на детското поведение: игротерапия, статусна психотерапия, ерготерапия, арт-терапия. Пове-денческа терапия на проблемното поведение: тренинг в себе-утвърждаване и социални умения. Рационално-емоционална поведенческа терапия.

Развиване на емоционална интелигентност у децата - възможност за превенция на агресивно поведение

16 ч.

Агресия и агресивно поведение на децата от предучилищна и начална училищна възраст. Причини и фактори. Превения. Емоционална интелигентност и форми и методи за нейното развитие.

Педагогика на ранната възраст

16 ч.

Цел и задачи на възпитанието през ранното детство. Съдържа-ние на възпитанието - психологически основи и психодиагнос-тика на развитието. Детерминантни фактори и педагогически условия за осигуряване на педагогическа подкрепа, съдейства-ща на: 1. Бързия темп на развитие на сензомоториката и двига-телната дейност; 2. Познавателните процеси и опознаването на заобикалящата действителност; 3. Появата и разгръщането на самосъзнанието, речта, мисленето; 4. Появата и развитието на играта; 6. Развитието на предестетическата дейност, естетиче-ските преживявания и емоционалната сфера.

Психологически основи на пред-училищното възпитание

24 ч.

Интеридсицплинарният подход в предучилищната педагогика. Представяне на психологически понятия, основополагащи за развитието на предучилищната педагогика. Психологически аспекти на възпитанието през периода на предучилищна възраст и педагогически подходи към тях: индивидуално-личностни проблеми на малкото дете, проблеми свързани с възрастта, проблеми на детската група. Психолого-педагогически компоненти на готовността на децата за училищно обучение. Съдържанието на курса се основава върху концепцията на Л. Виготски за: а) социалната ситуация на развитието като отношение между развиващия се субект и заобикалящата го среда и б). зоната на близкото развитие, според която това, което днес детето прави с помощта на възрастните, утре ще направи самостоятелно.

Естетическо възпитание и художествено творчество на децата от предучилищна възраст

30 ч.

Естетическо и художествено възпитание. Възпитание на детето като субект на собствената си творческа дейност. Естетиче-ското наслаждение при децата от предучилищна възраст и удов-летвореност от естетическите качества на пространствената сре-да. Ролята на въображението за развитието на детското художе-ствено-естетическо творчество. Етапи в развитието на детската художествено-естетическа дейност. Ролята на играчките и ком-пютърния софтуер за развитието на детските художествено-творчески способности.

Възпитание на познавателна активност в предучилищна възраст

30 ч.

Връзка и взаимна обусловеност между умственото възпитание и формирането на нравствено-волевите качества на детето. Педа-гогически ситуации за възпитание на качествата на ума (широ-та, дълбочина, самостоятелност, пластичност, бързина). Педаго-гически ситуации за възпитание на познавателните процеси (мислене, памет, въображение). Тренировка на вниманието. Педагогически изисквания към класическите методи като средство за развитие на познавателната активност: наблюдение, демонстрация, моделиране, беседа, упражнение, детско експериментиране и елементарни опити, игроподобни методи.

Нравствено възпитание и нравствено развитие през предучилищната възраст

30 ч.

Общи проблеми на нравственото възпитание - влияние на демократичните промени в обществото върху интерпретацията на целта, задачите, съдържанието му. Личностно-ориентирано и субектно-ориентирано нравствено възпитание. Внушението като допълнителен психологически ефект във феноменологията на всички методи за нравствено възпитание. Своеобразие на цен-ностната ориентация на детето от предучилищна възраст и про-цедури за диагностика на ефективността на нравственото въз-питание. Педагогически анализ на популярна кинопродукция за деца от миналото и днес.

Разработване на професионално портфолио за учители от детската градина

16 ч.

Същност и значение на професионалното портфолио на детс-кия учител. Видове. Роля на портфолиото за статусната ха-рактеристика и оценка на дейностите на педагога в детската градина.

Разработване на екологически паспорт на детската градина

16 ч.

Съставяне на обща екологическа характеристика на района на детската градина. Характеристика на непосредствената заобикаляща среда. Екологическа характеристика на територията на детската градина (общи данни, почва, растителен и животински свят, водни ресурси). Зониране на територията на детската градина. Екологически показатели за оценка. Оформяне на помещенията. Живият кът в детската градина. Екологосъобразен подход към колекциите от природни материали. Дидактически материали и методическа литература.

Педагогически условия за стимулиране на социалната активност на 5 - 7 годишните деца

24 ч.

Социална активност и детско развитие. Индикатори за равни-ще на социална зрелост. Познавателната дейност и социалната зрелост на 5 - 7 годишното дете.

Детската група като социална общност

24 ч.

Педагогически условия за обо-гатяване социалността на детс-ката група. Социални роли, социален статус и конфликти при децата от предучилищна възраст.

Социално-педагогическа диагностика на детето до 7 години

24 ч.

Необходимост от социално-педагогическа диагностика на децата до 7 години. Методи за диагностициране на детското социално развитие. Анализ на резултатите и значение за дей-ностите в детската група.

Педагогическа технология за работа в разновъзрастова група

24 ч.

Разновъзрастовата група като педагогически проблем. Социал-ни функции на разновъзрастовата група. Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие с деца на различна възраст. Планиране и Технология за игрова, познава-телна и творческа дейност на децата от предучилищната въз-раст - специфика в разновъзрастовата група.

Интерактивни методи в предучилищна възраст

16 ч.

Същност, структура, видове, тренинги, работа в малки групи, решаване на конфликти.

Методи за активизиране на познавателната дейност на децата

16 ч.

Проблемност, сравнение, моделиране, детско експериментира-не - характеристика и начини за използването им в заниманията в детската градина.

Проблемно - сюжетната организация на педагогическото взаимосействие в ДГ

16 ч.

Практическо разработване на занимания за детската градина -работа в екип. Подготовка и реално провеждане на занимания.

Развитие на логическото мислене у децата от предучилищна възраст

16 ч.

Характеристика на блоковете на Денеш и символите на Сбигнев Семадени и техните възможности за развитие на логическото мислене на децата.

 

Икономическа социализация на детето от предучилищна възраст

24 ч.

Теорията за човешкия капитал като методологическа основа на концепцията за икономическо възпитание. Формиране на спо-собността на детето за труд: социално-психологическа и практическа готовност за съответен на възрастовите възможнос-ти труд. Формиране на качествата на детето като потребител на резултатите от своя и чуждия труд. Отношение към собстве-ността, вещите и парите като основа на рационалното иконо-мическо поведение. Характеристика на своеобразието на дет-ската трудоподобна дейност. Взаимодействие между играта и детската трудоподобна дейност. Видове трудоподобна дейност и форми за организация.

Психосоциално развитие и полово възпитание през предучилищна възраст

30 ч.

Детска сексуалност и детско сексуално здраве - педагогически аспекти. Възпитателните подходи в последователните ста-дии на психо-сексуалното разви-тие. Значение на играчката като полово-типизиращ фактор и ро-лята й в психо-сексуалното раз-витие на детето - Барби и Кен. Педагогическа концепция за полово-типизиращото поведение на възрастните. Телевизията и изкуството за деца като фактори на полово-ролевата социализа-ция; Сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца. Вли-яние на случайните събития върху полово-ролевата социали-зация на детето.

Практикум за изработване на автодидактични игри с математическо съдържание за ДГ и НУ

24 ч.

Характеристики на автодидактичните игри. Видове АДИ. Практическо разработване на АДИ - работа в екип.

Принципи, методи, подходи в подготовка за ограмотяване

16 ч.

Теоретични постановки на ранното обучение по четене и пи-сане. Методи, форми и похвати за подготовка за ограмотяване. Възрастови особености в осъзнаването на езиковите елементи от шест-седем-годишните деца. Но-ваторство и традиции в методи-ката на обучение по четене и писане.

Математическа подготовка в подготвителна група

16 ч.

Специфика на математическата подготовка на децата от подготвителната група. Методически изисквания при усвояване от децата на количествените, логическите, пространствените и времевите отношения. Логически блокове на Денеш и сим-волите на Зб. Семадени.

Комуникативните умения в подготвителна група

24 ч.

Европейска рамка - ключови компетентности. Планиране и организиране на социално-комуникативна образователна среда. Вътрешно интегриране на целите на родноезиковото обучение: слушане, говорене, подготовка за овладяване на графични знаци, смислоразличителна роля на думата, сричката и фонемата в говорния контекст. Адекватност на речевия изказ, култура на изразяване и хуманно-етикетни правила за речева комуникация.

Позитивна комуникация в предучилищна възраст - практикум

16 ч.

Креативни техники и стратегии за регулация и саморегулация на комуникативното взаимодействие в позитивен аспект. Създаване на позитивни нагласи и насърчителна атмосфера. Трансформация на обусловености и стереотипи чрез казуси. Инсценировки на позитивна невербална и вербална комуни-кация - работа по двойки и в екип.

 

Техники за преодоляване на комуникативни затруднения в предучилищна възраст

16 ч.

Диагностика на комуникативните умения и комуникативните затруднения. Игротерапевтични техники за групова и индиви-дуална работа по преодоляване на необщителност, изолираност, неумение за участие в диалог, нарушено внимание - неумение за слушане, неумение за комуникативна самостоятелност. Игро-терапевтични техники за само-изразяване и комуникация.

Автодидактични игри за речево развитие

16 ч.

Рефлексия на предимството на учене чрез автодидактична игра. Технология на разработване на АДИ - от идея до изработен про-тотип. АДИ за стимулиране на: диалогични и монологични ко-муникативни умения; обогатяване на речника; формиране на граматически правилна реч; звукова култура на речта; подготов-ката на децата за ограмотяване, формиране на положително от-ношение към художествените произведения и книгата.

Превенция на агресията у децата до 7 години

30

Същност и видове агресия: онто-генетични аспекти. Специфика на детската агресивност. Източници и фактори. Свръхактивност и агресивност. Игрови техники и интегрални технологии за управ-ление на гнева и агресията; Арт-ерапия. Методи за изследване на междуличностните отношения и управление на агресията и наси-лието в педагогическия процес; Програми за контрол и превен-ция на гнева и агресията в пред-училищна възраст.

Чуждоезиково обучение в детска градина

60

Характеристика на съвременната методическа концепция. Подхо-ди и принципи на чуждоезико-вото обучение. Условия, форми, методи и средства на чуждо-езиковото обучение в предучи-лищна възраст. Планиране и ор-ганизация на заниманието по ЧЕ. Игри и игрови похвати.

Педагогическо взаимодействие "театрализирани дейности - говорна култура"

16ч.

Основни средства на театъра и техни аналози в педагогическото взаимодействие. Словесно действие - нормативност, органич-ност, ефективност, атрактивност. Типология и специфика на театрализираните дейности - според характера на действието, етапите в развитие на говорната култура, мястото им в педаго-гическото взаимодействие.

Интерактивни методи на обучение по музика в общообразова-телното училище

 

25 ч.

Интерактивните методи - съвременни педагогически техноло-гии на обучение. Подбор и адаптация на интерактивни методи за обучението по музика в общообразователното и специа-лизираното музикално обучение. Разработка на теми от учеб-ното съдържание по музика чрез организиране на интерактивна музикално-педагогическа среда..

Учебни игри в урока по музика

20 ч.

Мястото на играта в урока по музика. Учебни игри и форми-ране на музикалните способности у учениците.

Неравноделната пулсация в българската народна музика

40 ч.

Неравноделна пулсация и неравноделни размери. Двигателно отразяване на неравноделната пулсация. Практически упражне-ния.

Празникът - атрактивен училищен медиатор

16 ч.

Традиция и иновации. "Фронт" и "кръг" в училищния празник. Ефективно лидерство и работа в екипи при актуализация на цен-ности, които училището почита.

Училищният празник - морфология и технологии

16 ч.

Училищни ценности и училищен празник. Атракционът като педагогическо средство. Училищният празник като монтаж на атракциони. Изграждане на компетентности чрез тренинг.

Времето и мястото на провеждане на тематичните курсове са по предложение на заявителите.

Обучението се осъществява от квалифициран научно-преподавателски състав и включва лекционни курсове, семинари и практически упражнения. Качеството на провежданото обучение се гарантира от Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Като университетско звено Центърът е приоритетно ориентиран към актуалните образователни потребности на потенциалните ползватели. Предложеният списък от тематични курсове може да бъде обогатяван и разширяван по предложение на заявителите.

Курсовете се провеждат само при група от най-малко 10 човека.

Last modified: 2015-04-22