Съгласно заповед на Ректора № 427/07.04.2005г., на основание ПМС 162 от 17.04.1997г. и Наредба № 9/26.06.2000г. Стопанският факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград провежда редовен/задочен квалификационен курс (следдипломна квалификация) по "Здравен мениджмънт".

Учебният план и учебните програми по отделните дисциплини са приети от катедра "Мениджмънт и маркетинг", утвърдени и заверени от Декана на Стопански факултет и съгласувани с БЛС. Квалификационният курс е обезпечен с висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Завършилите квалификационния курс получават професионална квалификация по "Здравен мениджмънт".

Продължителността на курса е три учебни семестъра.
За участие в квалификационния курс се приемат лекари и специалисти от страната.

Необходими документи при кандидатстване:

  1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;
  2. Ксерокопие от дипломата за висше образование.


Курсът завършва със защита на дипломна работа по проблемите на здравния мениджмънт.

Успешно завършилите квалификационния курс получават следните документи:

  1. Удостоверение - за лекари;
  2. Свидетелство - за специалисти.

На успешно завършилите курса на обучение се присъждат полагащия се брой кредитни точки за прилаганата форма на обучение в съответствие с изискванията на БЛС за организацията на продължаващото обучение.

Последна промяна: 2015-12-10