Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, на база сключено споразумение с Тракийски университет - ДИПКУ Стара Загора ще извършва прием на документи за придобиване на професионално-квалификационна степен от учители от 01 юни 2017 година до 24 юли 2017 г. с изключение на дните 21, 22 и 23 юни 2017 г.

Необходими документи:

 1. заявление по образец;
 2. диплома за завършено висше образование (ксерокопие и оригинал);
 3. диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен "доктор на науките";
 4. документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
 5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за трета професионално-квалификационна степен;
 6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити;
 7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен;
 8. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж;
 9. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;
 10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната професионално-квалификационна степен.
 11. Снимка (3,5 / 4,5 см) - 1 бр.

Информация за необходимите документи, инструкции и указания за подготовката и попълване на документите може да намерите в секции "Формуляри" и "Инструкции за кандидатите".

Документи ще се приемат в стая 103 на Ректора.
Телефон за връзка 073/588 595, моб.тел.  089 345 9218,
e-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Последна промяна: 2017-05-11