Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, на база сключено споразумение с Тракийския университет - ДИПКУ, Стара Загора ще извършва прием на документи за придобиване на професионално-квалификационна степен от учители от 1 юли до 26 юли 2019 г.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Диплома за завършено висше образование - ксерокопие на дипломата и приложението, и оригинал за справка;
 3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
 4. Документ, удостоверяващ присъдени или признати квалификационни кредити;
 5. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (не важи за V ПКС);
 6. Препис-извлечение от трудовата книжка - следва да бъде оформено като официален документ - с изходящ номер, подпис на лицето, изготвило документа, и на работодателя и печат. В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж;
 7. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 (2), т. 3 от Наредбата;
 8. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;
 9. Приложение към заявление за курс/ПКС за защита на личните данни;
 10. Снимка, надписана с трите имена;
 11. Ксерокопие на документ за платена такса за участие в процедура за придобиване на ПКС.

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка!

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) - в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане - ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени заплащат следните парични вноски:

 1. Такса за административно обслужване - 50.00 лв.
 2. За процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени, както следва:

 

ПКС

Характеристика на процедурата

Такса

1

пета

устен изпит

73,00 лв.

2

четвърта

писмен изпит

96,00 лв.

3

трета

по документи

50.00 лв.

4

втора

защита на писмена разработка

91,00 лв.

5

първа

защита на писмена разработка

102,00 лв.

 

Информация за необходимите документи, инструкции и указания за подготовката и попълване на документите може да намерите в секции "Формуляри" и "Инструкции за кандидатите".

След успешна защита на съответното ПКС, на възстановяване подлежат таксите за подготвителните курсове за пета и четвърта ПКС и административните такси за съответната процедура по Дейност 2 на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Начини на плащане:

1. Таксата по т. 1 се заплаща по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

В платежното нареждане да се запишат трите имена, ЕГН и в полето "основание за плащане": Такса ПКС-ЮЗУ

2. Таксата по т. 2 се заплаща по банковата сметка на ДИПКУ - Стара Загора:

Банкова сметка на ДИПКУ
ДИПКУ при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Стара Загора
IBAN: BG69UNCR76303100 1177 37
при Уникредит Булбанк, гр. Стара Загора
BIC UNCRBGSF

В платежното нареждане да се запишат трите имена, ЕГН и ПКС, за което кандидатствате.

В полето "основание за плащане", едно от следните описания:

-такса участие в процедура за придобиване на Пета ПКС

-такса участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС

-такса участие в процедура за придобиване на Трета ПКС

-такса участие в процедура за придобиване на Втора ПКС

-такса участие в процедура за придобиване на Първа ПКС

-такса участие в подготвителни обучения за придобиване на четвърта ПКС

-такса участие в подготвителни обучения за придобиване на пета ПКС

ВАЖНО!!! Спазването на дадените указания за попълване на платежните документи е от значение, тъй като за възстановяване на направените единични разходи от бюджета по пректа се представя задължително платежен документ с коректно попълнено основание.

Забележка: Документът за платена такса може да бъде само за 1 педагогически специалист.

 

Документи ще се приемат в стая 103 на Ректора.

Телефон за връзка 073/588 595, моб.тел.  089 345 9218,

e-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Last modified: 2019-06-21