Указания за подготовка и попълване на документите за ПКС

Необходими документи:

  1. Заявление по образец може да изтеглите от сайта.
  2. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 от Наредбата при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен.
  1. Диплома за завършено висше образование.
  2. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист.
  3. Документ, удостоверяващ присъдени или признати квалификационни кредити.
  4. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен.
  5. Препис-извлечение от трудовата книжка - следва да бъде оформено като официален документ - с изходящ номер, подпис на лицето, изготвило документа, и на работодателя и печат. В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж. Бланка на препис-извлечение също може да намерите на сайта на университета.
  6. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 (2), т. 3 от Наредбата;

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка.

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (мнимум 60 стандартни машинописни страници) - в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане - ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

При подаване на документите се събират следните ПАРИЧНИ ВНОСКИ за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени:

1. Такса за административно обслужване - 30 лв.

2. Парични вноски при внасяне на документите за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени:

№ по

ред

Професионално-квалификационна степен

Характеристика на процедурата

Такса

1.

пета

устен изпит

35.00 лв.

2.

четвърта

писмен изпит

70.00 лв.

3.

трета

по документи

15.00 лв.

4.

втора

диагностична процедура

70.00 лв.

5.

първа

писмена разработка

90.00 лв.

3. Такса за явяване на изпит за ПКС - 35.00 лв. Таксата се внася през м. септември.

4. Такса за издаване на свидетелство за придобита ПКС след успешна защита - 42.00 лв.

Последна промяна: 2017-05-29