Целеви групи: учители от всички образователни степени и по всички учебни предмети, директори, педагогически съветници, социални работници и др.

Продължителност на обучението:

1 година (2 семестъра), мин. 220 часа

Удостоверяване на обучението:

  • свидетелство за професионално-педагогическа специализация;
  • свидетелство за допълнителна педагогическа квалификация.

Наименование на курса / ръководител

Хорариум

Тематична рамка

Организация и управление на образованието

220 ч.

Съвременна проблематика и визия на мениджмънта на образователни организации, дейности и проекти. Планиране, координиране и мониторинг в училищната среда. Училището (детската градина, образователния център) като учеща се организация. Самооценяване и мениджмънт на качеството на образованието. Усъвършенс-тване на организационната култура. Образователен маркетинг и връзки с обществеността. Мениджмънт на проектната дейност и иновациите. Мениджмънт на човешките ресурси. Специфика на управлението на предучилищно заведение, общообразователно училище, професионална гимназия, центрове за  работа с деца.

Иновации в образованието

220 ч.

Целта на обучението е в рамките на цялостния курс да бъде обхваната актуална проблематика, ориентирана към европейското образователно пространство и педагогически иновации в различните аспекти на предучилищната педагогика, общата педагогика, началната училищна педагогика, социалната и специалната педагогика, съвре-менните техники и технологии, информационните технологии, физическото възпитание и спорта, с оглед осигуряването на по-високо качество на подготовката и изграждането на професионални компетенции у педагоги-ческите кадри. Предвижда се включването на съвременни методи, форми и средства на обучение и възпитание, личностно-ориентирани технологии и компютърни презентации.

 

Интегрирано обучение

220 ч.

История и перспективи на интегрираното обучение. Интегрирани форми и методи на обучение. Приложение на новите компютърни информационни технологии в тях.

Интеркултурно образование

220 ч.

Философия на интеркултурното образование. Интеркултурно образование. Интерактивни методи и техники за обучение в мултиетническа среда. Ромска култура и идентичност. Социализация на деца от различни етноси и религии. Взаимодействие училище - семейство от различни етноси. Превенция на насилието в семейството и училището.

Интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности

360 ч.

Интегрирано и включващо обучение на деца и ученици със СОП; Психология на развитието на деца със СОП; Сравнително специално образование; Методи за обучение на деца със СОП; Невербални модели на комуникация при деца със СОП и др.

 

Артпедагогически подходи в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности

360 ч.

Педагогика на деца със СОП; Психология на развитието на деца със СОП; Артпедагогика в специалното образование;

Обучение и развитие на деца със СОП чрез изобразително изкуство, музикално изкуство, театрално изкуство и др.

Социално развитие на детето

220 ч.

Педагогически условия за актуално социално развитие на детето от 3 до 7 години. Равнище на социално развитие и възможности за идентификация. Социално - педагогическа диагностика на детето до 7 години.

Семейна педагогика

220 ч.

Исторически характер на семейството и мястото на детето в него. Идеите на Филип Ариес и дискусиите върху тях. Съвременни теории за изследване на семейството. Социално-психологически теории - теория на размяната, интеракционна, личностно - социална. Социологически теории за изследване на семейството. Образът на детето, детството и семейството в Библията и Корана. Майчинството и бащинството като исторически и социо-културен феномен. Ролята на бабата и дядото във възпи-танието на децата в семейства с различен статус, образование, култура, религия и етнос. Взаимодействие семейство - ДГ - начално училище

Педагогически технологии за работа в подготвителна група / клас

220 ч.

Подготвителната група в детската градина / подготвителния клас в училище като социални общности и роля за развитие на 5 - 7 годишните деца. Педагогически технологии по образователни направления. Диагностика на детското развитие преди постъпване в училище.

Курс за професионална квалификация учител по изобразително изкуство I-XII клас

930 ч.

Методика на обучението по изобразително изкуство. Обща и възрастова психология. Рисуване. Информационни технологии в обучението. Педагогика.  Графика. Живопис. Скулптура. Текуща педагогическа практика. Преддипломна педагогическа практика

Последна промяна: 2015-04-22