Целеви групи: учители от всички образователни степени и по всички учебни предмети, директори, педагогически съветници, социални работници и др.

Хорариум: от 120 до 180 часа

Удостоверяване на обучението:
удостоверение за допълнително обучение

Наименование на курса / ръководител

Хорариум

Тематична рамка

Неформалното образование в училище

120 ч.

Цел, съдържание, процес и форми на неформалното образо-вание. Функционалната грамотност и неформалното образова-ние на ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Варианти на съпътстващо, подпомагащо, допълващо, продължаващо, компенсаторно и алтернативно образование. Учителят като консултант. Образователни практики с възрастни

Съвременни педагогически технологии на обучение

135 ч.

В курса е систематизиран натру-пания опит в използването на съвременни активни и интерак-тивни технологии за обучение в началните класове:  личностно-ориентирани, за интегрирано обучение (вкл. проектна техно-логия), за визуално (в т.ч. мета-форично) мислене, изготвяне на портфолио, технология «Деба-ти», игрови технологии, психо-терапевтични и др.

Възпитанието  на учениците в началната училищна възраст

180 ч.

Детството - уникален период в развитието на човека; Детството в началната училищна възраст - съвременен прочит; Развитието в процеса на възпитанието; Особености на педагогическия процес; Специфика на възпитанието в началните класове; Възпитанието през погледа на началните учители; Примерна програма за възпитание на учениците от І-ІV вкл.; Обща характеристика, съдържание, методически указания; Възпитание на учениците в урочната и извънкласната дейност; Теоретични и методически аспекти; Методически изисквания към провеждане на занятия с най-малките ученици; Свободното време на учениците; Възпитание в културно поведение; Учителят - ръководител на педагогическия процес в началното училище; Статут на учителя като източник на знанието; Съвременният учител като основен фактор на образованието и възпитанието на децата; Основни роли на началния учител; Университетската подготовка на началните учители като възпитатели; Насоки за развитие и усъвършенстване на образованието на учителите в областта на възпитанието; Предизвикателства на професионализма в професията; Методически идеи и разработки на сценарии за осъществяване на занятия по култура на поведе-нието и нравствена култура.

Алтернативни методи на работа с деца и ученици със СОП

135 ч.

Идентификация и развитие на деца със СОП; Терапевтични методи за обучение и развитие на деца и ученици със СОП; Алтернативни подходи на работа със семействата на деца и ученици със СОП

Интерактивниметоди на обучение на деца и ученици със СОП

135 ч.

Идентификация и развитие на деца със СОП; Интерактивните методи като компоненти на съвременното специално образо-вание; Организиране на интерактивна педагогическа среда за деца със СОП

Валеология  (Двигателна активност и здравословен начин на живот на съвременните ученици)

120 ч.

Двигателна активност и физическа дееспособност на учениците; Околна среда и здраве; двигателна активност и здраве - кинези-филия, хиподинамия, хипокинезия; Законодателство и здраве; Образование и здраве (здравно-образователни програми); себе-познание и здраве; Хранене и здраве; Физически упражнения и здраве; Профилактика и здраве.

Практически курс по английски език

180 ч.

Практически английски език. Морфосинтаксис. Методика на чуждоезиковото обучение

Обучение и интеграция на ромски деца

165 ч.

Интеркултурно образование; Ромска история, култура и иден-тичност; Образователна и културна интеграция на ромските деца; Езиково обучение в условия на билингвизъм; Интерак-тивни методи за работа в мултикултурна среда

Методика на обучението по солфеж

135 ч.

Системи за обучение по солфеж. Исторически преглед на методиките за обучение по солфеж. Формиране на музикалните способности. Музикални дейности в уроците по солфеж. Структура на урока по солфеж. Практическа подготовка.

Формиране на усет към неравноделната пулсация в българската народна музика у чужденци

135 ч.

Същност на неравноделността и неравноделните метроритми в българската народна музика. Метрична група, кратки и дълги дялове, неравноделни размери. Методика за формиране на усет към неравноделните метроритми. Неравноделните метроритми и ударните инструменти. Практически упражнения.

Курс за професионална квалификация учител по класическо пеене

135 ч.

Постановка на класическото пеене. Репертоар. Методика на преподаването. Практически упражнения.

Последна промяна: 2015-04-22