На основание ПМС № 162/17.04.1997 г. и Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", Стопанският факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград провежда задочен квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини".
Учебният план и отделните учебни дисциплини са приети от катедра "Икономика на социално културната сфера", утвърдени и заверени от Декана на Стопански факултет. Квалификационният курс е обезпечен от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Стопанския факултут и другите факултети на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Завършилите  квалификационния курс получават професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини".
Продължителността на курса е два учебни семестъра.
За участие в квалификационния курс се приемат лица, завършили икономика от цялата страна, както и студенти от  трети и четвърти курс при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" за паралално изучаване.

Необходими документи при кандидастване:

1. Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;

2. Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс в Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Курсът завършва с преддипломен стаж и държавен практико-приложен изпит в училище.

Успешно завършилите квалификационния курс получават Свиделество за правоспособност.

Последна промяна: 2015-04-22