Неорганична химия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Програмата за обучение на докторанти по Неорганична химия има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти със сериозна теоретична и практическа подготовка в областта на съвременната неорганична химия - синтез и охарактеризиране на нови материали, катализ (в т.ч. електрокатализ) и др. Обучението се организира в рамките на 6 семестъра и завършва с разработка и защита на дисертационен труд. Защитилите успешно и придобили ОНС "доктор" специалисти могат да се реализират в научно-изследователски, производствени и образователни организации.