Икономическа и социална география

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Програмата за обучение на докторанти по икономическа и социална география осигурява научно ръководство и материална база за научни, научно-приложни и развойни разработки в следните области: икономическа география, социалната география, политическата география, география на световното стопанство, геоикономика, регионална география, регионално развитие и политика, регионално планиране и програмиране, териториално устройство, география на населението, демография, география на селищата, геоурбанистика

Компетенции на завършилите програмата:

Защитилите докторанти придобиват знания и практически умения, необходими за ефективно професионално развитие, като могат:

- да формулират основните понятия в тенденциите на глобализацията, регионалистиката, икономическата, социална, демографска и териториална политика;

-да определят основните закономерности и тенденции в регионалното, икономическо, социално, демографско и териториално развитие на преход и пазарна икономика;

- да планират и програмират развитието на икономическото, социално и регионално развитие, териториално планиране, урбанизъм;

- да участват в стратегическото управление в духа на европейските стандарти за реализация на въпроси по европейската регионална, икономическа, социална и демографска политика и интеграция, в прилагането на политиките и стратегиите на Европейския съюз,

- да формира способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации;

Учебен план:

Обучението на докторантите се осъществява съгласно приетия от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.