Организация и управление извън сферата на материалното производство

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно
 • Задочно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2013 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет, съвместно с Правно-историчеки факултет.

Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областа на организацията и управлението извън сферата на материалното производство има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират социалните явления, управлението на пубичните институции, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на управленските процеси на различни управленски равнища.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическо значение и приложение на научните разработки, които биват извършвани от докторантите. Постепенно изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на управлението на процесите в сферата на публичното управление изисква тяхното задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и управленска теория и практика, и възможност за извършване на сравнителен анализ с чуждестранни практики.

 

Компетенции на завършилите програмата:

 • способност за идентифициране на научните проблеми, породени от развитието на икономическата и управленската теория и практика като изходен пункт на научните изследвания;
 • способност за овладяване на  научен стил на изложение (писмено и говоримо) и за излагане на своите мисли последователно, логично и изчерпателно;
 • способност за описване и съобщаване на своите научни изследвания, като точно, ясно и кратко формулира основните си постановки и техните възможни приложения;
 • за модифициране и създаване на образователни планове и програми в съответствие с целите и задачите, произтичащи от спецификата на преподаването на икономически и управленски дисциплини във висшите училища и от актуалните обществени потребности;
 • за съставяне и разчитане на  приложения, схеми, диаграми и др., с които да илюстрира, интерпретира и анализира получените в своето изследване резултати;
 • добросъвестно да цитира чуждите научни изследвания и да спазва правилата на научната етика, творчески да се отнася към научните изследвания на други учени;
 • за строго придържане към изискванията за оформяне на научни статии, съобщения, доклади, студии и други;
 • при участие в научни прояви да спазва строго приетото за изложение време, да може да изнася своята презентация със съвременни аудиовизуални средства и да подчертава връзката на своите изследвания с резултатите, получени от други автори (преди него или в интердисциплинарни науки);
 • за създаване на професионални контакти с колеги и учени от различни страни и заинтересоването им с неговите изследвания; да се отнася с интерес към международния научен обмен;
 • за творческо и градивно приемане на критичните бележки и базиране върху тях за своите по-нататъшни научни търсения и изследвания;
 • за развиване, усъвършенстване и внедряване на научните постижения на икономическата наука в практиката;
 • за владеене на класическите и иновационните методи и технологии на преподавателската работа във ВУЗ; за овладяване на психологическите и комуникативни умения, необходими за формиране на творческата личност на преподавателя и в съответствие с това усъвършенстване на своята педагогическа практика и способности;
 • за формиране на умение да открива взаимодействията, взаимовръзките и тенденциите  по изследваните проблеми и да ги използва в своите научни изследвания;
 • за самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и логическо избиране на тези сфери, в които докторантът следва да задълбочава своята подготовка съобразявайки се със съдържанието на своите научни търсения.

 

Учебен план

/съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научния му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки и публичен мениджмънт" и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини

"Основи на публичната администрация" - изпит - д-р Г.Кресналйска и проф. д-р Николай Арабаджийски

"Публичен мениджмънт" - изпит - доц. д-р Валентин Василев

"Управление на човешките ресурси" - изпит - доц. д-р Валентин Василев

"Стратегическо управление в публичната сфера" - изпит - гл. ас. д-р Г.Кресналйска

чужд език

Избираеми дисциплини

Административна култура и етика - събеседване - проф. д.ик.н Стефан Симеонов

Делови взаимоотношения и комуникативни умения - събеседване - доц. д-р Добринка Александрова

Организационно поведение - събеседване - доц. д-р Валентин Василев

Екип и екипна дейност в публичната сфера - събеседване - доц. д-р Валентин Василев

Управление на промените в публичната сфера - събеседване - доц. д-р Емилия Рибарска

 

Дипломиране:

-          Полагане на изпити - два изпита - докторантски минимуми

-          Защита на докторска дисертация

 

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за подготовка на докторанта в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в зависимост от профила на тяхната магистърска степен.