Наказателен процес

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно/задочно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки" .

Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на наказателния процес има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират  нови  теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на наказателното правораздаване.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите. Постепенното изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на наказателния процес изисква задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Докторантите по "Наказателен процес" се обучават в традиционните форми на  докторантура: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Обучението на докторанти по научната специалност "Наказателен процес" в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград отговаря на съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторската програма. Във връзка с това са формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението по специалността:

 1. приортетна цел в подготовката на кадри е придобиването на образователна и научна степен "доктор";
 2. отговаряне на специфичните нужди на Правно-историческия факултет и в частност на Катедра "Публичноправни науки" за развитие на кадровия състав чрез подготвяне на квалифицирани кадри;
 3. актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
 4. подготовка на кадри, които да бъдат конкурентноспособни при прилагането на теоретични знания и практически умения в специализирани области;
 5. стимулиране на научноизследователската работа (в екип и самостоятелно);
 6. усвояване на необходимите знания, умения и опит за работа в динамична среда, с която се характеризира наказателната  политика  и юриспруденцията
 7. високо качество на докторските програми, допълващи се от междудисциплинарни и интердисциплинарни програми;
 8. конкурентност на докторската програма на европейско и международно равнище, чрез което се допринася за утвърждаване и повишаване на авторитета на институцията;
 9. инвестиране в развитието на младия учен и реализирането му на пазара на труда като висококвалифициран професионалист;
 10. поддържане и развитие на база от напреднали познания чрез прехвърлянето както на съществуващи, така и чрез проучване на нови знания, опит и умения.

Основните приоритетни направления, заложени в програмата на докторантите по "Наказателен процес", имат за цел надграждане на получените вече познания в областта, както и придобиване и утвърждаванване на необходимия образователен и научен опит сред обучаващите се. Тези приоритети обхващат научно-теоретична подготовка, натрупване на педагогически опит и методически умения, чуждоезиково обучение и подготовка в областта на информационните технологии.

Научно-теоретичната подготовка на докторантите е от съществено значение с оглед не само научната значимост на разработваните от тях дисертационни трудове, но и тяхната последваща реализация в научната област. Систематизираната и задълбочена теоретична подготовка на докторантите им позволява да придобият знания и умения, необходими за извършване на оригинални разработки по съответен научен проблем и тематика.

Пряко свързано с научно-теоретичната подготовка на докторантите е и натрупването на педагогически опит и методически умения. Процесът на подготовка на докторантите в тази приоритетна област започва от втората година на тяхното обучение и включва водене на семинарни упражнения със студенти от специалностите "Право" и "Национална сигурност". Това става възможно едва след като докторантите са преминали необходимата подготовка на лекционния курс по съответната дисциплина и са положили успешно изпити по заложените дисциплини в индивидуалния план. Провеждането на регулярни срещи на докторантите с техните научни ръководители, консултации с титулярите на различните дисциплини, включени като минимум в индивидуалните им планове, както и посещението на специализирани семинари и научни конференции в тази област са основата, върху която се изграждат методическите умения и възможности.

Добрата чуждоезикова подготовка е заложена като задължително изискване при кандидатстването за прием на редовни докторанти по "Наказателен процес". Владеенето на чужд език е необходимост, особено при разработването на дисертационен труд с оглед изследване и анализ на чуждестранния опит, наличието на специализирани научни изследвания и библиографска справка, а също така и на традициите и научните достижения в разглежданата област.

Работата с докторантите в катедра "Наказателен процес" е насочена към постигане на комплексна, задълбочена и всеобхватна подготовка, отговаряща напълно на критериите за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата по "Наказателен процес" е съобразена с новите възможности, свързани с усъвършентване знанията и уменията на докторантите и е ориентирана към възприемането на чужди практики и опит. Като резултат от това пред тях се откриват редица варианти за участие в специализирани курсове и обучения, организирани и предназначени за повишаване на квалификационните им умения. Докторантското обучение по специалността предоставя възможности за специализации в страната и чужбина, посредством различни образователни програми.

Докторантите, които успешно завършват програмата, успяват да се реализират, прилагайки усвоените изследователски умения предимно в държавния  сектор като преподаватели и изследователи в университети и други научни институти в страната и чужбина, висши експерти в държавната администрация, международни организации и техните институции, както и висококвалифицирани  магистрати.

По-конкретно, завършилите програмата  притежават:

 • способност за идентифициране на научните проблеми, породени от развитието на наказателния процес, както в теорията, така и в практиката като изходен пункт на научните изследвания;
 • способност за овладяване на научен стил на изложение (писмено и говоримо) и за излагане на своите мисли последователно, логично и изчерпателно;
 • способност за описване и съобщаване на своите научни изследвания, като точно, ясно и кратко се формулират основните  постановки и техните възможни приложения;
 • за модифициране и създаване на образователни планове и програми, в съответствие с целите и задачите, произтичащи от спецификата на преподаването на дисциплината наказателен процес във висшите училища и от актуалните обществени потребности;
 • за съставяне и разчитане на  приложения, схеми, диаграми и др., с които да илюстрира, интерпретира и анализира получените в своето изследване резултати;
 • добросъвестно да цитира чуждите научни изследвания и да спазва правилата на научната етика, творчески да се отнася към научните изследвания на други учени;
 • за строго придържане към изискванията за оформяне на научни статии, съобщения, доклади, студии и други;
 • за създаване на професионални контакти с колеги и учени от различни страни и заинтересоването им с неговите изследвания; да се отнася с интерес към международния научен обмен;
 • за творческо и градивно приемане на критичните бележки и базиране върху тях за своите по-нататъшни научни търсения и изследвания;
 • за развиване, усъвършенстване и внедряване на научните постижения на теорията по наказателен процес в съдебната практиката;
 • за владеене на класическите и иновационните методи и технологии на преподавателската работа във висшето училище; за овладяване на психологическите и комуникативни умения, необходими за формиране на творческата личност на преподавателя, и в съответствие с това усъвършенстване на своята педагогическа практика и способности;
 • за формиране на умение да открива взаимодействията, взаимовръзките и тенденциите  по изследваните проблеми и да ги използва в своите научни изследвания;
 • за самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и логическо избиране на тези сфери, в които докторантът следва да задълбочава своята подготовка съобразявайки се със съдържанието на своите научни търсения.

Учебен план :

 

Обучението в образователна и научна степен "доктор" в Катедра "Публичноправни науки" се осъществява в съответствие с изискванията към докторските програми и при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.), Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България (приет с ПМС №202/10.09.2010 г.), Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски", Вътрешните правила за развитието на академичния състав в  ЮЗУ "Неофит Рилски" другите нормативни актове, регламентиращи този процес. Подготовката на докторантите е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски", както и Стратегията за развитие на Правно-историческия факултет

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Теоретичната подготовка включва основополагащи дисциплини като:

 1. Наказателен процес
 2. Наказателно  право
 3. Криминалистика
 4. Защита правата на  човека
 5. Виктимология
 6. Алтернативно разрешаване на  спорове
 7. Наказателно-изпълнително право
 8. Криминология  и др.

Освен това  се  осъществява обучение по чужд език  и  за подготовка и управление на проекти.

Практическата подготовка включва следните основни дейности:

 • провеждане на семинарни занятия;
 • активно участие на докторантите в заседания, свързани с обсъждане на дискусионни въпроси с теоретическа и практическа същност;
 • участие на докторантите в изготвяне на доклади и провеждане на научни сесии, форуми, дискусии и конференции;
 • извършване на научноизследователска работа в юридическите факултети, органи  на съдебната власт и други специализирани институции на съседни, европейски и други държави при подготовката за написване на дисертационен труд.

Оценка за получените знания и способности на докторантите се явява изпълнението на изискванията, посочени в докторантските индивидуални  учебни планове , според които докторантите полагат изпити по теоретичноправни въпроси и чужд език. Изпитите се полагат пред комисия, от трима хабилитирани лица.              Обучението на докторантите в докторска програма по "Наказателен процес" включва следните дейности:

 • научноизследователска (художественотворческа) дейност, включително участие в научни проекти;
 • посещение и участие в учебни курсове (лекции, семинари, тюториали и др.);
 • преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни);
 • изпити, предвидени в индивидуалния учебен план;
 • защита на докторска дисертация.

 

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.