Алгебра

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2021 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Програмата за обучение на докторанти по Алгебра има за цел да подбира и подготвя кадри с потенциал в научно-изследователската работа, да осигури обучение за получаване на специализирани научни познания, които да допринасят за провеждaнето на фундаментални и приложни изследвания в областта на алгебрата. Докторската програма е насочена, от една страна, към изучаване на постиженията на науката в тази област на научното познание, а от друга - към проявяване на творческите възможности на докторанта за собствени научни достижения и приноси. Обучението в докторската програма по Алгебра има за цел да надгради и обогати знанията и уменията, придобити от студентите по време на обучението им в ОКС "бакалавър" и "магистър" в съответствие с най-новите постижения в тази област. Основната цел и задачи на образователната дейност в докторската програма е изграждане на висококвалифицирани учени в научната област, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.