Математическо моделиране и приложения на математиката

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Обучението в ОНС доктор се организира в рамките на 6 семестъра. Обучаваните специалисти получават сериозна теоретична и практическа подготовка в областта на математическото моделиране, информатиката и техни приложения в други сфери като биология, химия, икономика и др. Обучението завършва с разработка и защита на дисертационен труд. Защитилите успешно специалисти могат да се реализират като: научни изследователи, преподаватели, аналитици в редица приложни сфери, специалисти по софтуерни технологии.