Специална педагогика

Форма на обучение / Информационен пакет

  Акредитация

  Програмата е акредитирана до 2020 година.

  Обучение

  Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

  Анотация

  Общо описание на учебния план:

  Докторската програма по "Специална педагогика" включва обучение по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват подготовка по чужд език (английски език), управление на проекти, методологията и методиката на провеждане на научни изследвания в областта на педагогиката, основни теоретични и изследователски проблеми на специалната педагогика и специалното образование. Избираемите дисциплини са две и осигуряват подготовка съобразно спецификата на дисертационната разработка. Факултативната дисциплина е по избор на докторанта и може да бъде избрана от всички, включени в докторските програми на университета.

  Обучението се организира във форма на лекции, индивидуални консултации, възлагане на изследователски задачи, а резултатите се проверяват чрез изпит пред тричленна комисия, назначена със заповед на ректора.

  В учебния план е включена педагогическа дейност - провеждане на семинарни занятия, хоспетиране, участие в изпитни дейности.

  Изследователската дейност заема основна част от дикторския план. В зависимост от темата на дисертационното изследване тя включва теоретично проучване, провеждане на емпирични изследвания, обработка и анализ на резултатите. Резултатите от нея се представят на катедрени заседания и се удостоверяват чрез публикации от участия в научни форуми и научни издания. Те задължително се прилагат към тримесечните и годишни отчети на докторанта.

  Цели на програмата

  Целите на обучението по докторската програма "Специална педагогика" са свързани с овладяване на професионални изследователски компетенции от осмо ниво на Националната квалификационна рамка: провеждане на самостоятелна изследователска дейност, изискваща фундаментална подготовка в сферата на теорията и практиката на социалното възпитание; овладяване на компетенции за научно-преподавателска, експертна и управленска дейност в различни институции. Акцентира се на творческото, критично и професионално ангажирано мислене; изграждат се умения за анализ, разбиране и интерпретиране на научни знания; развиват се професионална самокритичност и гъвкавост; умения за работа в екип и нагласи за самостоятелно професионално усъвършенстване.

  Организация на обучението

  Статут на докторант се придобива след конкурс или представяне на проект за докторска дисертация. На докторантите се определя научен ръководител.

  Обучението в редовна и самостоятелна форма е със срок до три години, но не по-малко от две, а в задочна форма - до четири години. По време на изпълнение на учебния план докторантът изпълнява три типа дейности: обучение, педагогическа дейност и изследователска дейност. Докторантът отчита изпълнението на учебния план чрез тримесечни и годишни и годишен отчет. Има право на финансиране за сметка на университета, което зависи от формата на обучение и изпълнението на учебния план.

  Докторантът се отчислява с право на защита при изпълнение на задълженията по учебния план. При успешно приключване на изследователската работа и след преценка на научния ръководител докторантът придобива право на защита на дисертационния труд. Защитата се осъществява пред научно жури.