Социална философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Целта на обучението по тази програма е да осигури специалисти по социална философия за потребностите на академичната и извънакадемичната среда. В рамките на докторантската програма се придобива теоретична и практическа подготовка, умения и компетентност, както и изследователска култура в областта на социалната философия. При обучението на докторантите се поставя специален акцент върху изграждането на способности за критическо мислене и интерпретация, за оценяване и синтез на нови идеи във философските изследвания на обществото.

Обучението на докторантите се осъществява чрез индивидуални планове. В тях се включва както обучение по теми и области на социалната философия, така и по методология на научното познание. В учебната програма е предвидено чуждоезиково обучение и обучение по информационни технологии. В рамките на докторската програма съществуват възможности за специализации в европейски университети.