Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2023 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Основна цел на програмата е докторантите да изградят умения за анализ на политическите процеси, за експертна и научна дейност. Придобилият квалификация "доктор по политология" притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, компетентности и умения, за да може да се ориентира свободно в информацията, събитията и тенденциите в българската и световната политика, като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки, и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователната и научна степен "Доктор по политология" дава възможност за успешна реализация в различни области на обществения живот: като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходимите за подготовка изпити, основните аспекти на научноизследователската работа, както и преподавателска дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител изготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.