Връзки с обществеността

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.

Анотация

Характерните знания в областта на обществените комуникации са на границата на традиционните науки и включват понятийни и познавателни модули от социология, психология, обществознание, антропология, журналистика, езикознание, наукознание и други. Хетерогенността на тематиката предполага изследване на широк кръг научно-практически проблеми, които дават отражение върху обучението по ОНС "доктор".

Основната цел на докторска програма "Връзки с обществеността" е да се осъществи устойчив процес на задълбочена научноизследователска подготовка на кадри, които да придобият комплекс от качества за компетентно осъществяване на научно-практическа и преподавателска дейност в областта на обществените комуникация.

Обучението е насочено към реализиране на следните основни задачи:

1. Създаване на предпоставки за високо качество на обучението в областта на систематизираното знание по обществените комуникации и граничните научни области.

2. Обучение за овладяване на специализираните методи и техники, необходими за решаване на основни проблеми в сферата на научните изследвания на връзките с обществеността.

3. Подтикване към личното и интелектуално израстване с цел придобиване на преносими умения чрез създаване на среда за усъвършенстване на логическото, творческото и критическото мислене, необходими за намиране на широк диапазон от научно-практически решения.

За обучение в докторската програма се приемат лица с образователно-квалификационна степен "магистър".

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална реализация като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавните институции, висококвалифицирани кадри в мениджмънта на организациите за управлението на комуникационния процес.

В структурата на учебния план са заложени задължителни и избираеми дисциплини; докторантски дейности, съобразно индивидуалния план на докторанта; научно изследователска и преподавателска дейност. В учебните програми на всички дисциплини са заложени новите постижения в изследванията на съответните научни области, като по този начин се отговаря на очакванията и изискванията на обучавания, обществото, работодателите, професионалните гилдии.

 

Компетенции на завършилите програмата:

В процеса на обучение докторантът придобива следните знания, умения и компетенции:

-                            Управление на сложни задачи, които изискват нови стратегически подходи с цел извеждане на ново знание на база оригинални изследвания.

-                            Обвързване на научните показатели с практическата реалност.

-                            Изготвяне, организиране и осъществяване на идейни научни проекти, ръководене на екипи и управление на финансов и времеви ресурс на изследвания с научна устойчивост.

-                            Усвояване методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научнопрактически проблем.

-                            Формиране на творческо и креативно мислене за внедряване на нови техники, идеи или подходи в процеса на управление на връзките с обществеността.

-                            Оценяване, интерпретация и критичен анализ на специализираното познание в областта на комуникациите.

-                            Демонстриране, изразяване и обосноваване на придобитото сложно знание в полето на обществените комуникации и сродните области.

-                            Прилагане на съвременни научни постижения, методи и техники за решаване на основни научно-практически проблеми в сферата на връзките с обществеността.

-                            Самоуправление на дейностите в работен и научен контекст.

 

Учебен план

/съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

1. Методология на научните изследвания - изпит, доц. д-р Траян Попкочев.

2. Специални видове PR - изпит, доц. д-р Димитрина Стефанова;

3. Специализиран чужд език (за чужди граждани - Български език) - изпит, комисия

4. Избираема дисциплина от 1-ва група:

-          Приложна статистика - методика и технологии - изпит, доц. д-р Елена Каращранова;

-          Изследователски методи в областта на комуникациите - изпит, доц. д-р Румяна Модева;

-          Стилистика на научния текст - изпит, доц. д-р Иван Газдов;

5. Избираема дисциплина от 2-ра група:

-          Педагогика на висшето образование - изпит, проф. Добринка Тодорина;

-          Правна закрила на авторското право и сродните му права - изпит, доц. д-р Манол Станин;

-          Научни норми и правила на професионално общуване - изпит, доц. д-р Асен Йосифов;

-          Онлайн комуникации - изпит, доц. д-р Славянка Ангелова.

 

Дипломиране:

-          Полагане на изпити

По време на обучението докторантите държат изпити по Методология на научните изследвания, Специални видове PR, Специализиран чужд език (за чужди граждани - Български език) и по две избираеми дисциплини.

-          Защита на докторска дисертация

Обучението за придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР" завършва със защита на дисертационен труд пред пет членно научно жури, определено със заповед на Ректора. За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.