Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на докторантите от специалност "Социология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска, аналитична, обществена, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности, свързани с обществената сфера и дейностите в нея. В подготовката на докторантите по социология се поставя акцент върху дълбочината на познанията и умението критично да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за процесите в обществото и в различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед на спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ "Неофит Рилски", и с процесите на глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз.

Образователно-квалификационната степен "Доктор" по Социология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, образование, комуникации, социално управление; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходими за подготовката изпити, основните аспекти на научно-изследователската работа, както и преподавателската дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител подготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.