Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Специалност "Социология" предлага програма за докторанти, отворена към студентите от хуманитарните специалности. Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи да се изградят усет и умение за сравнителен анализ, експертно поведение в диалог.

Докторантите получават познания по основни дисциплини като: методология на социологическите изследвания; изследователски проекти и неправителствени организации; качествени методи; култура и цивилизация; митология на властта; практикуми - изследователска работа с класически текстове и изготвяне на изследователски проект и др.

Защитилите докторска степен могат да се реализират като:

  • участници във взаимодействието меж ду различни граждански институциии организации.

  • Социолози - анализатори, участници в проекти, в работа с фондации и неформални организации

  • Е ксперти в такива области като управление, връзки с обществеността, образование, социални дейности, по линията на образователни програми, както и изготвянето на помагала за преподаване в средните училища.