Кинознание, киноизкуство и телевизия

Форма на обучение / Информационен пакет

  Акредитация

  Програмата е акредитирана до 2018 година.

  Обучение

  Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

  Анотация

  Предлаганата програма за ОНС "Доктор" е предназначена за завършилите направление "Театрално и филмово изкуство", както и за по-широк кръг от магистри от хуманитарните области. Завършилите докторска програма  са подготвени за работа в съвременните условия в областта на общата филмова и телевизионна теория, производствени отрасли, управлението  на сфери свързани с изкуството.

  Специалистите с образователно-научна степен "доктор" се подготвят за:

  • Научни кадри във всички електронни медии (ефирни, кабелни телевизии, интернет издания и форуми и др.);
  • Научно-изследователска  дейност в областта на филмовото и телевизионно изкуство
  • Научни работници в областта на рекламата, интернет телевизиите;
  • Управленски кадри в областта на изкуството;
  • Научно-изследователска дейност в областта на аудиовизуалните изкуства.
  • Преподаватели във висшите училища свързани с филмовото

  Учебен план /съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

  Учебният план на обучавания докторант се изготвя от научния ръководител в зависимост от темата на дисертационния труд. В учебния план се включват най-малко 4 учебни дисциплини измежду следните (възможно е включването и на други учебни дисциплини):

  Дисциплина

  Форма на оценяване

  Преподавател

  Естетически параметри на филмовия кадър

  изпит

  Доц. Костадин Бонев

  Драматургия на екранното изображение

  изпит

  Проф. Станимир Трифонов

  Трансформации на образа в монтажа

  изпит

  Доц. д-р Клавдия Камбурова

  Работа със сценограф

  изпит

  Проф. Здравко Маринов

  Съвременни тенденции в кино и телевизионното изображение

  изпит

  Проф. д-р Цветан Недков

  Продуценство във филмовата индустрия

  изпит

  Проф. Станимир Трифонов

  Търсения в съвременния операторски стил

  изпит

  Проф. Павел Милков

  Организация и методика на научно-изследователската дейност

  изпит

  Доц. д-р Татяна Стоичкова

  Чужд език

  изпит

  доц. д-р Елисавета Бояджиева

  Философия и социология на изкуството

  изпит

  Доц. д-р Вяра Николова

  Създаване и управление на проекти

  изпит

  Проф.д-р Албена Вуцова

  Авторско право

  изпит

  Д-р Нонка Обрешкова

  История на облеклото

  изпит

  Проф. Здравко Маринов

  Невропсихология

  изпит

  Доц. д-р Иванка Асенова

  Визуална комуникация

  изпит

  Доц. Костадин Бонев

  Дипломиране:

  • Полагане на изпити - след полагането на всички изпити, предвидени в учебния план, докторантът може да бъде допуснат до защита на дисертационния труд.
  • Защита на докторска дисертация - след представяне на дисертационния труд, съобразно законовите разпоредби.