Корпоративен мениджмънт

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалност "Стопанско управление" от професионално направление 3.7. Администрация и управление - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

Обучението за придобиване на професионална квалификация по "Корпоративен мениджмънт" в образователно - квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление след завършена образователно - квалификационна степен "Бакалавър" по "Стопанско управление".  Целта на обучението е  да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти в областта на корпоративното управление.

ИЗСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Магистърът по "Корпоративно управление" трябва да придобие знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно- квалификационна степен "Бакалавър". Това надграждане изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят актуалните проблеми на корпоративното управление включващи:

- стратегическия корпоративен мениджмънт, трудово осигурителните отношения и тяхната нормативна база;

- международния мениджмънт и маркетинг и делови преговори и общуване в международния бизнес;

- управление на  активите,  финансите и инвестициите на корпорациите.

Магистърът по корпоративен мениджмънт трябва да притежава следните най- общи умения:

- да придобие способност за интегрално прилагане на придобитите знания;

- основни познания за особеностите, структурата и управлението на корпоративните организационни форми в икономиката;

- способност да управлява корпоративните финансови активи;

- да разработва, анализира и управлява инвестиционни проекти;

- да управлява корпоративната дейност в международното пространство.

Учебният план е съобразен с учебните планове на водещи университети в България и Западна Европа и с изискванията на Единната система за трансфер на кредити.