Биологично активни вещества и лекарствени средства

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление (4.2. Химически науки) - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление, различно от 4.2. Химически науки - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Предмет на магистърската програма по "Биологично активни вещества и лекарствени средства" е изучаване на химията на биологично активните вещества, механизма на тяхното действие, а също синтез, свойствата и принципите на създаване на лекарствени средства.

Магистърската програма е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен ''бакалавър'' по химия или по сродни специалности, в които химията е съществен компонент на обучението. Предвид интердисциплинарния характер на специалността в нея могат да кандидатстват специалисти, завършили специалности в областта на природните и медицински науки, които са изучавали 70% от основните дисциплини за специалност ''Химия''.

Завършилите магистърската програма "Биологично активни вещества и лекарствени средства" ще придобият задълбочени познания и умения по: съвременни методи на органичния синтез, фармакология и лекарствена токсикология, структурен анализ на органичните съединения, химия на лекарствените средства и механизмите на тяхното действие, биотехнология и др. Допълнителни знания ще придобият чрез избираемите дисциплини в следните области: химия на хетероциклените съединения, биофизикохимия, основи на микробиологията и вирусологията, биохимия на храненето и здравето и др.

Завършилите магистърската програма ще придобият професионална квалификация "Химик'' -Биологично активни вещества и лекарствени средства.

Курсът на обучение е с продължителност 2 семестъра. Студентите изучават 8 дисциплини, от които 6 основни и 2 избираеми и завършват с изработване на дипломна работа.

Обучението в магистърската програма по "Биологично активни вещества и лекарствени средства" цели да подготви специалисти в областта на фармацевтичната индустрия, изследователски лаборатории за създаване на нови лекарства, лаборатории по анализ и контрол, клинични лаборатории. Завършилите  специалността, могат да се реализират и в търговски фирми, специализирани в доставката на лекарства и биологично активни вещества.

Квалификационната характеристика за образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Химик"'-Биологично активни вещества и лекарствени средства е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за специалността и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".