Образователен мениджмънт

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика и 1.3.Педагогика на обучението по ..... - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика и 1.3.Педагогика на обучението по ..... и от други професионални направления с придобита квалификация “учител” - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Магистърската програма по образователен мениджмънт е ноухау, представено от  Холандското училище по образователен мениджмънт на Амстердамския университет - Нидерландия чрез "Международния междууниверситетски институт за управление на образованието - INTERAULA". Тя е съставна част на Междууниверситетската програма по образователен мениджмънт, която се реализира едновременно в 5 български държавни университета. Акредитирана е за срок от 6 години. Завършващите тази програма получават едновременно с дипломата за магистър по образователен мениджмънт и сертификат, че образователното съдържание и образователните стандарти заложени в програмата са сходни с подобни магистърски програми в САЩ, Великобритания, Холандия, Австралия и Канада.

Съобразно квалификационната характеристика мениджърът по образование осъществява управленска дейност в сферата на образованието, изпълнява задачи за ефективно управление на държавни, общински и частни образователни институции, създава системи за управление и тяхното усъвършенстване и развитие в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на образованието и променяща се социална среда.

Учебният план и учебните програми са построени така, че студентите, завършили тази магистърската програма да придобият професионални компетентности за: стимулиране и мотивиране на персонала; контрол, анализ и диагностика на образователни и управленски системи; оперативно и стратегическо планиране и организиране на развитието на организациите; междуличностно общуване, комуникация и работа с документи; подкрепа, консултиране и обучение, осъществяване на иновации и промяна на системите; водене на преговори, създаване на имидж и представяне пред обществеността; умения да отстояват себе си в различни ситуации и да планират своето професионално и кариерно развитие; умения за оперативно ръководство, организационно развитие и организационни изменения.