Национална сигурност

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление – (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

Анотация

Програмата има за цел да осигури  на обучаваните специализирани знания за работа в различни управленски и административни звена в структурите на сектора "сигурност". Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор, с цел противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност и гарантиране защитеността на гражданите и демократичните институции, които са органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, водещи до реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска степен по Публична администрация или друга специалност.
  2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити - Добър 3.50, за платена форма на обучение.