Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ по Българска филология или Български и чужд език и с ОКС „Магистър“ по Славянска филология или Балканистика, и притежаващи педагогическа правоспособност да работят като учители по български език - 2 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологическия факултет.

Анотация

Магистърската програма предоставя на преподавателите по български език надграждаща  специализирана подготовка за работа в чуждоезикова среда (в обучителни центрове, училища и университети в чужбина) или с  граждани в България, чийто майчин език не е български (сред малцинствени или емигрантски общности). Акцентът е поставен върху  специфични особености при разглеждането и представянето на различните езикови равнища и категории, както и на рецепцията на българската литература при преподаването й  на носители на друг език. Паралелно с това магистрите получават и по-широка подготовка, позволяваща им да придобият компетенции в областта на интеркултурната комуникация, както и да се ориентират в проблемите, свързани с историята и културата на етническите малцинства в България.

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".