Английски език и антропология на Югоизточна Европа

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ по Чужд език и етнология, Английска филология и Приложна лингвистика с английски език. Програмата е подходяща и за студенти от други филологически специалности, които имат завършено ниво на английски език и положен изпит по английски език с успех не по-малко от мн.добър 4.50 - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската степен, студентите в ОКС "Магистър" на специалността усъвършенстват знанията си по английски език и усвояват най-новите теории в областта на етнологията/антропологията. Водеща цел на обучението на студентите е усъвършенстване на уменията за провеждане на самостоятелно антропологично изследване на етнокултурните и социокултурните реалности в югоизточноевропейски контекст. Завършилите магистърската програма могат да се реализират като преводачи и като експерти в областта на етническите и религиозните процеси в държавните, областните и общинските администрации и неправителствените организации, в туристически, рекламни, издателски и социологически агенции и в медиите.

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".