Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

Форма на обучение / Информационен пакет

  • • Задочно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления или филологически специалности различни от Английска филология и Приложна лингвистика с английски език  - 4 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската степен, студентите в ОКС "Магистър" на специалността "Английска филология" по магистърска програма "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" надграждат, допълват и разширяват своите професионални знания и умения в областта на теорията и практиката: на езикознанието, странознанието, на превода и неговите социокултурни и лингвистични аспекти, на литературната теория и на методиката на преподаване на английския език. Водеща цел в обучението на студентите  е постигането на максимално съчетаване на теоретичната и практическата им подготовка, както и придобиването на компетенции в научната и изследователската практика.

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".