Филологически аспекти на работата в медиите

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални (нефилологически) направления - 4 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

Обучението осигурява овладяване на адекватен инструментариум и комплексни подходи към реализирането на журналистическата дейност. Чрез изучаваните фундаментални и специални дисциплини се получават теоретични и практически познания в следните области: обща теория на журналистиката, социални и политически науки, културология и хуманитаристика, в частност филология, както и медийни технологии. Освен това се формира задълбочена филологическа компетентност като основа за оптимална реализация в медийното пространство (печатни и електронни медии); тази компетентност  повишава възможностите за изграждане на необходимата в процеса на бъдещата работа журналистическа рутина и същевременно създава условия за развитието на оригинални подходи, адекватни на промените в медийната и социалната среда. Разширеното изучаване на чужд език в програмата за 4 семестъра позволява по-добра адаптивност и успешна реализация.
Филологическият факултет дава възможност за реализиране на придобитите теоретични и практически знания и умения във вестник "Филолог", в радиопредаването на Филологическия факултет "В очите на света" в РТВЦ - Благоевград, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград, с които факултетът традиционно е в тясно сътрудничество.