Славянска филология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

В специалността Славянска филология се подготвят магистри по славянска филология (чешки или сръбски и хърватски език) с професионална квалификация, която им позволява да се реализират във всички области, изискващи съответното филологическо образование: преподаватели по съответния славянски език във висшите училища или различни езикови училища и школи; учители по български език и литература в средното училище; сътрудници в научни институти и организации; сътрудници в българските информационни и културни центрове в славянските страни; преводачи; журналисти в печатните и електронни медии; сътрудници в издателства.

Обучението по специалността е с продължителност 5 години и включва като образователен минимум научно знание в областта на историята и съвременното състояние на съответния славянски език и литература, на българския език и литература, основни знания в областта на световната литература.

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност Славянска филология имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - след завършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.

Обучението завършва с държавен изпит по славянски език и литература и по български език и литература или със защита на дипломна работа по славянски език и литература и държавен изпит по български език и литература или със защита на дипломна работа по български език и литература и държавен изпит по славянски език и литература

След допълнително обучение в рамките на 5-годишния курс и положен практико-приложен интегрален държавен изпит, студентите могат да придобият и професионална квалификация "учител по български език и литература".