Превод (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език (за чуждестранни студенти)

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за студенти, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления 2.1. Филология, 3.1. Педагогика на обучението по …, или притежаващи легитимен сертификат за владеене на езика на ниво B2 по европейското езиково портфолио, както и за завършили други професионални направления с положен държавен изпит по съответния език  - 2 семестъра
  • редовно за студенти, които не отговарят на посочените изисквания в двусеместриалното обучение. Те следва да имат познания по съответния език, които се проверяват с изпит - входящ тест. - 4 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологическия факултет.

Анотация

Учебният план на магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  (за чуждестранни студенти) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, висококвалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма. Студентите, завършили тази програма, допълват и разширяват своите професионални умения в областта на  бизнес и туристическата терминология на съответния чужд език, на информационните технологии за превод и работа с база данни, усъвършенстват уменията си за редактиране на преводен текст и др. Те имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университети в Чехия, Гърция, Хърватия, както и да кандидатстват за платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".