Социално посредничество

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт" .

Анотация

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности за осъществяване на посредническа социална работа в съответствие с динамичните промени в обществото. Професионално-практическата подготовка дава възможност за интегрален подход при използването на икономическите средства, правните норми и социалните, психологическите и юридическите методи.