Социална подкрепа

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт" .

Анотация

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности за осъществяване на социална подкрепа в съответствие с динамичните промени в обществото. Основна цел на този вид социална дейност е да закриля икономически и правно хората със социални проблеми, както и да ги подпомага в приспособяването им в обществото. Многообразието на подпомагащата работа изисква познания за непосредствена превантивна закрила и подкрепа на бедните, безработните, лицата с увреждания, децата в социален риск и др.