Социално-терапевтично консултиране

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 3.4. Социални дейности или професионално направление 3.2. Психология - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Анотация

Професионално направление 3.4. Социални дейности в Югозападния университет "Неофит Рилски" е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация, в съответствие с чл. 77 (1) и (2) от Закона за Висшето образование на 16.07.2018 г. и на основание обща оценка 9,26 (девет двадесет и шест и шест години).

Магистърската програма по социално-терапевтично консултиране разширява и задълбочава фундаменталната, широкопрофилната и специализираната подготовка по социална работа, придобита в бакалавърската степен. Завършилите специалисти ще имат широка интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания, умения и компетенции в областта на социалното консултиране и социалната терапия в съответствие със съвременните тенденции в това направление  в европейски и глобален мащаб.

Програмата предвижда интегриране на знанията и уменията и прилагане на съответните компетенции в практиката с индивиди, семейства, групи, общности и организации.