Социални дейности

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалност от професионално направление 3.4. Социални дейности - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалности от професионално направление, различно от 3.4. Социални дейности - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт".

Анотация

Обучението започва със специален модул, в който студентите получават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по социални дейности.

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности (социализация, ресоциализация, интеграция и др.).