Следдипломна професионална квалификация "Учител по математика"

Катедра "Математика" организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".

Обучението е задочно и се организира:

 • В група (при записани повече от 10 курсисти). Очните занятия се провеждат, съобразно графика на студентите в задочна форма на обучение.
 • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група). Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Следдипломната професионална квалификация е предназначена за хора със завършено висше образование в професионалните направления: 4.5 Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.),  4.6 Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), 4.1 Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), 1.2 Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител), област на висше образование 5. Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.) и в Професионално направление 3.8. Икономика, желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в обучението;
 • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

 • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 553, г-жа Емилия Гъркова - технически секретар на катедра "Математика", тел. 073-588-557;
 • по електронната поща - на адрес mathematics@swu.bg

Документи за включване в курса се приемат на два етапа:

I ЕТАП:

 • до 30.07.2019 г.;
 • Записване на приетите курсисти от 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г.
 • Обучението започва от 02.09.2019 г.

II ЕТАП:

 • до 20.12.2019 г.
 • Записване на приетите курсисти от 06.01.2020 г. до 17.01.2020 г.
 • Обучението започва от 27.01.2020 г.

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит. При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика".

Курсов отговорник: ас. д-р Бояна Гъркова, big@swu.bg

Следдипломна професионална квалификация "Учител по математика"

Следдипломна професионална квалификация "Учител по математика"

Катедра "Математика" организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".

Обучението е задочно и се организира:

 • В група (при записани повече от 10 курсисти). Очните занятия се провеждат, съобразно графика на студентите в задочна форма на обучение.
 • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група). Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Следдипломната професионална квалификация е предназначена за хора със завършено висше образование в професионалните направления: 4.5 Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.),  4.6 Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), 4.1 Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), 1.2 Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител), област на висше образование 5. Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.) и в Професионално направление 3.8. Икономика, желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в обучението;
 • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

 • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 553, г-жа Емилия Гъркова - технически секретар на катедра "Математика", тел. 073-588-557;
 • по електронната поща - на адрес mathematics@swu.bg

Документи за включване в курса се приемат на два етапа:

I ЕТАП:

 • до 30.07.2019 г.;
 • Записване на приетите курсисти от 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г.
 • Обучението започва от 02.09.2019 г.

II ЕТАП:

 • до 20.12.2019 г.
 • Записване на приетите курсисти от 06.01.2020 г. до 17.01.2020 г.
 • Обучението започва от 27.01.2020 г.

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит. При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика".

Курсов отговорник: ас. д-р Бояна Гъркова, big@swu.bg

Последна промяна: 2019-09-02