Катедра "Математика" организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".

Обучението е задочно и се организира:

 • В група (при записани повече от 10 курсисти). Очните занятия се провеждат, съобразно графика на студентите в задочна форма на обучение ( /information-for/current-students/schedules-and-exam-dates/academic-calendar/academic-calendar-2020-2021.aspx ).

 • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група). Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Следдипломната професионална квалификация е предназначена за хора със завършено висше образование в професионалните направления: 4.5 Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.),  4.6 Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), 4.1 Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), 1.2 Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител), област на висше образование 5. Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.) и в професионално направление 3.8. Икономика, желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в обучението;

 • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

или

 • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 553, г-жа Емилия Гъркова - технически секретар на катедра "Математика", тел. 073-588-557;

Документи за включване в курса се приемат на два етапа:

I ЕТАП:

 • до 15.08.2020 г.;

 • Записване на приетите курсисти от 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.

 • Обучението започва от 31.08.2020 г.

II ЕТАП:

 • до 23.12.2020 г.

 • Записване на приетите курсисти от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г.

 • Обучението започва от 25.01.2021 г.

Приетите курсисти ще бъдат уведомени за резултатите от класирането по електронната поща.

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит. При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика".

Ръководител на курса: гл. ас. д-р Бояна Гъркова, big@swu.bg

Последна промяна: 2020-07-02